Studia podyplomowe 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Details
Code PD-WZ-IZIM-PSBHP
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39 p. 2.43,
08-110 Siedlce
tel. 25 643 15 16,
25 643 17 09
e-mail: inzj@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://inzj.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
Phase 1 (26.06.2024 10:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis studiów

Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli absolwentom poznać i zrozumieć specyfikę zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko. Ponadto absolwenci poznają metody i techniki ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, nauczą się dobierać oraz stosować odpowiednie do występującego rodzaju i poziomu zagrożeń środki ochrony. Zdobędą umiejętność oceny warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz organizowania ergonomicznych stanowisk pracy i stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy na stanowiskach. Poznają także podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. W ramach studiów absolwenci nabędą również umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia spowodowanych wypadkiem lub awarią oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Poznają także przepisy prawa i procedury obowiązujące w pracy specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznają się z wymaganą w tym zakresie dokumentacją i nauczą się ją w sposób prawidłowy prowadzić. Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w zakładzie pracy.

Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  samodzielnego tworzenia planów szkoleń bhp, ich prawidłowego przygotowania i prowadzenia.

Cele kształcenia

Celem studiów jest nadanie uprawnień i przygotowanie słuchaczy do:

 • pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zawodowych z przedmiotu ogólnego „Bezpieczeństwo i higiena pracy - bhp” w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych);
 • prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia zajęć nauki zawodu „Technik bezpieczeństwa i higieny pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego. (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych).

Czas trwania

2 semestry, 285 godzin

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w systemie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie). Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Elementy konstrukcji maszyn i rysunku technicznego
 • Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 • Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń
 • Elementy ochrony środowiska
 • Wypadki i choroby zawodowe
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Toksykologia

Semestr 2.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Metodyka pracy i szkoleń bhp
 • Podstawy ergonomii pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Zajęcia praktyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).