• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Zarządzania w Oświacie

Details
Code PDZO
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Zarządzania w Oświacie
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39 pok. 2.45
08-110 Siedlce
tel. 25 6431517
inpa@uws.edu.pl
Office opening hours Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30
WWW address https://inpa.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.07.2023 12:00 – 22.10.2023 20:00)

Cele kształcenia

1. Uzyskanie uprawnień niezbędnych dla spełnienia wymagań do powierzenia stanowisk kierowniczych (powołania na stanowisko) w szkołach i placówkach.

2. Nabycie kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego, efektywnego i skutecznego zarządzania szkołą (placówką) oraz kompetencji kierowniczych niezbędnych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługującej system oświaty.

3. Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do tworzenia skutecznej współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju sytemu oświaty i jego jednostek.

Program studiów

Semestr 1

 1. Przywództwo edukacyjne - wykład monograficzny
 2. Zasady wykładni prawa - wykład monograficzny
 3. Podstawy zarządzania w systemie oświaty
 4. Prawo jako narzędzie zarządzania w systemach oświaty
 5. Zarządzanie zmianą
 6. Informatyczne narzędzia zarządzania (IT)
 7. Metody, strategie i taktyka postępowania przywódczego
 8. Komunikowanie podmiotów podstawą współpracy w oświacie
 9. Metody i formy aktywnej współpracy ze środowiskiem szkolnym
 10. Budowanie kompetencji kierowniczych i modelu pracy zespołowej

Semestr 2

 1. Oświatowe prawo pracy
 2. Zarządzanie finansami i majątkiem publicznym
 3. Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą
 4. Obowiązki ustawowe, odpowiedzialność i uprawnienia w zarządzaniu oświatą
 5. Podstawy prawne zarządzania szkołą (placówką)
 6. Projektowanie pracy w szkole
 7. Praktyka zarządzania szkołą (placówką)
 8. Rozwiązywanie problemów
 9. Nadzór formalny i pedagogiczny w procesie zarządzania jakością
 10. Projekty szkolne w procesie kształcenia i wychowania
 11. Praktyki zawodowe, 40 godz.

Uzyskane uprawnienia i kwalifikacje

Spełnienie wymagań, uzyskanie uprawnień i kompetencji niezbędnych do powierzenia stanowisk kierowniczych (powołania na stanowisko) w szkołach i placówkach oraz dodatkowych kompetencji kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej obsługującej system oświaty.

Wymagania i kompetencje, o których mowa określone są przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej, publicznej placówce (t. j.: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1449 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 973), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U., poz. 473) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.).

 

Wysokość opłat za studia

http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30861/30861/art39889.html

 


 

 Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów mogą być:

1) osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz zajmowaniem stanowisk urzędniczych w kuratoriach (o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1), posiadające wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,

2) osoby zainteresowane objęciem stanowisk w administracji rządowej i samorządowej (w tym w kuratoriach na stanowiskach pomocniczych, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 2) obsługującej system oświaty) legitymujące się wykształceniem wyższym i tytułem zawodowym licencjata, magistra i magistra inżyniera lub równorzędnym.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od w/w kandydatów:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.45 (godz. 8.30 - 15.30).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).