• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem

Details
Code PD-WZ-IZIM-SZP
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.43
08-110 Siedlce
tel. 25 6431709
25 6431516
e-mail: inzj@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://inzj.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Zajęcia bazują na metodach problemowych, warsztatowych i treningowych. Treści programowe obejmują: budowanie strategii przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, kierowanie personelem, w tym wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy kierowniczej, doradztwo personalne, planowanie i organizowanie public relations, wycenę kapitału intelektualnego, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS. Ponadto program studiów uwzględnia wybrane zagadnienia prawa pracy, BHP, analizy rynków pracy i technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjno-kadrowe. Słuchacze uczestniczą obowiązkowo w Warsztacie Kompetencji Peroslnanych oraz przygotowują projekt kadrowy (cease study). 

Cele kształcenia

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętnościami tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych. Studia uprawniają do kierowania personelem.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Budowanie strategii przedsiębiorstwa
 • Strategie zarządzania innowacjami i przedsiębiorczością
 • Strategia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Wycena kapitału intelektualnego
 • Zarządzanie jakością pracy
 • Zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Semestr 2.

 • Analiza rynków pracy
 • Strategie personalne
 • Strategiczne planowanie i organizowanie Public Relations
 • Zarządzanie kompetencjami kadr przedsiębiorstwa
 • Nowoczesne metody pracy kierowniczej
 • Doradztwo i planowanie kariery
 • Warsztat kompetencji personalnych
 • Marketing personalny
 • Technologie informatyczne do wspomagania procesów kadrowych

Studia kończą się egzaminem. 


Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).