• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości

Details
Code PD-WZ-IZIM-AWR
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.43
08-110 Siedlce
25 643 15 16, 25 643 17 09
e-mail: inzj@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://inzj.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 15.11.2023 18:00)

Opis studiów

W trakcie procesu kształcenia słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami audytu.  Celem studiów jest również wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości. Zakładane cele realizowane są w trakcie profesjonalnie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym z takich przedmiotach jak: audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, rachunkowość finansowa, rachunkowości podatkowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami i bankowość, controling, analiza ekonomiczna, systemy informatyczne rachunkowości. 

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu.Wiedza ta może być wykorzystana w pracy w:

 • komórce audytu wewnętrznego,
 • dziale kontroli wewnętrznej, 
 • dziale księgowo-finansowym,
 • dziale kontrolingu.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Postępowanie karno-skarbowe
 • Zarządzanie finansami i bankowość
 • Finanse jednostek sektora publicznego

 Semestr 2.

 • Rachunkowość zarządcza
 • Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 • Controling
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).