Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining


In power from: 31 May 2022

Registration criteria

Wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Dziekanacie WNŚiP, ul. 3 Maja 54.

 

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, posiadających wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych, technicznych lub pokrewnych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny analizy danych, jaki  osoby o innym profilu wykształcenia, które chciałyby zapoznać się z szeroko pojętą problematyką związaną z przetwarzaniem i analizą danych za pomocą aparatu matematycznego oraz narzędzi statystycznych.