• log in
  • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii

Details
Code PD-WS-ICH-PSKKNC
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Field of studies Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54 pok. 14, 08-110 Siedlce
tel. (25) 643 10 69
chemsekr@uws.edu.pl
Office opening hours Sekretariat Instytutu Nauk Chemicznych, pok. 14, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
WWW address https://wnsp.uws.edu.pl/
Required document
  • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiają zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu chemii oraz dydaktyki chemii, a także poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu, również w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Program studiów obejmujący 362 godziny zajęć dydaktycznych pozwala zdobyć usystematyzowaną i szeroką wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej, podstaw fizycznych chemii, organizacji i użytkowania laboratorium chemicznego, praktycznego wykorzystania chemii w gospodarce i życiu codziennym, a także dydaktyki chemii z uwzględnieniem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trakcie studiów słuchacze zobowiązani są do odbycia dwóch praktyk nauczycielskich dydaktycznych (po 45 godzin – 2 tygodnie) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii pozwalają na zdobycie kwalifikacji do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Cele kształcenia

  • nabycie wiedzy i umiejętności z dziedziny chemii,
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakrasu dydaktyki chemii, umożliwiających nauczyanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • przygotowanie do nauczania chemii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z programu IRK),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
  • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o charakterze przyrodniczym i ścisłym (np. biologia, fizyka, rolnictwo, zootechnika, technologia żywienia, dietetyka) i posiadający uprawnienia nauczycielskie. W studiach mogą uczestniczyć aktywni zawodowo nauczyciele przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, fizyka.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Nauk Chemicznych, ul. 3 Maja 54 pok. 14.

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30