• log in
  • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000

Details
Code PD-WR-BIOL-OPZON
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Field of studies Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Nauk Biologicznych
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych, tel. 25 643 1201,
e-mail: biologia@uws.edu.pl
Office opening hours Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych w godz. 7.30 – 15.30
WWW address https://inb.uws.edu.pl/
Required document
  • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska (w tym kadry zajmującej się administrowaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000) poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi terenami chronionymi. Studia umożliwią ugruntowanie wiedzy na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Podczas studiów podyplomowych przedstawione zostaną główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, zasady ich monitoringu. Uwzględnione zostaną treści dotyczące oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz kompensacji przyrodniczych.


Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych, ul. Prusa 14.