Studia podyplomowe 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia z Rolnictwa

Details
Code PD-WR-AGR-ROL
Organizational unit Wydział Nauk Rolniczych
Field of studies Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Rolniczych,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
ul. B. Prusa 14 pok. 108,
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09, 2564313 51
iro@uws.edu.pl
wr@uws.edu.pl
Kierownik studiów:
dr hab. inż. Elżbieta Radzka
elzbieta.radzka@uws.edu.pl
Office opening hours Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa 8.00 - 15.00
WWW address https://wr.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
Phase 1 (26.06.2024 10:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis studiów

Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe z zakresu:

 • podstaw chemii rolniczej (żyzność gleb i metody badania żyzności, mineralne żywienie  roślin i ich skład chemiczny, technologia produkcji i właściwości nawozów, technologia nawożenia i wpływ nawozów na plon i jego jakość),
 • podstaw uprawy roli (teoretyczne podstawy uprawy roli, specyficzne cechy polowej produkcji roślinnej, uprawa pod różne grupy roślin w zmianowaniu, współczesne problemy i nowe kierunki w uprawie roli i roślin),
 • technologii uprawy roślin (biologia gatunków roślin uprawnych i ich znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania gatunków roślin rolniczych, technologie uprawy roślin rolniczych),
 • łąkarstwa (rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska, nawożenie, metody zagospodarowania i użytkowanie użytków zielonych),
 • integrowanej ochrona roślin (wpływ czynników chorobotwórczych na plonowanie i jakość plonu, budowa, rozwój i szkodliwość podstawowych agrofagów, zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych),
 • żywienia zwierząt z fizjologią (zasady żywienia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, skład chemiczny pasz, trawienie i przyswajanie składników pokarmowych),
 • chowu zwierząt gospodarskich (etapy pracy hodowlanej zwierząt, znaczenie gospodarcze i produkcyjność pogłowia zwierząt, wskaźniki wydajności mlecznej, nieśnej i wartości rzeźnej, technologie wychowu zwierząt, produkcji mleka, mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego),
 • ekonomiki rolnictwa (funkcjonowanie gospodarstwa rolniczego w warunkach unijnych, uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna  a gospodarstwo rolnicze),
 • podstaw rachunkowości rolnej (prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Dyrektywami UE oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
 • techniki rolniczej (racjonalne wykorzystanie maszyn i rządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej),
 • marketingu rolniczego (znaczenie marketingu, marketingowe aspekty działalności rolniczej, promocja i reklama usług w otoczeniu rolnictwa),
 • ekologii rolniczej (znaczenie, funkcje i rozwój rolnictwa ekologicznego),
 • doradztwa technologicznego (doskonalenie systemów wiedzy rolniczej, umiejętności metodyczne w pracy informacyjnej i w pracy z ludźmi),
 • agroinformatyki (programy komputerowe stosowane w rolnictwie),
 • postępu biologicznego (osiągnięcia hodowli, wprowadzanie nowych odmian do praktyki rolniczej).

 

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:

 • uzyskanie wykształcenia rolniczego przez absolwentów nierolniczych studiów wyższych,
 • zdobycie nowej specjalności zawodowej przez absolwentów wyższych uczelni,
 • uzyskanie kwalifikacji pozwalających na przejęcie gospodarstwa rolnego oraz na ubieganie się o pomoc finansową z programów unijnych,
 • otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z rolnictwa.

  


Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Ukończone studia I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie,

Wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia (wydruk z programu IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe.

Miejsce składania dokumentów 

Wydział Nauk Rolniczych UwS

Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pokój nr 108

ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel. 25 643 13 09

e-mail: iro@uws.edu.pl

godziny otwarcia: 8:00 – 15:00