Studia podyplomowe 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Details
Code PD-WNS-IP-PR
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 6431831
pedagogika@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://ip.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
Phase 1 (26.06.2024 10:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Cele kształcenia

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą pedagogiczną i prowadzeniem zajęć wychowawczych z dziećmi z zaburzeniami w zachowania i funkcjonowaniu społecznym;
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w procesie socjalizacji, a także prowadzenia procesu resocjalizacji;
 • Rozwinięcie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy z uczniem zaburzeniami w zachowaniu się, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostoswanym społecznie;

Czas trwania

3 semestry

Moduły przedmiotowe

 1. Dydaktyka specjalna
 2. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 3. Praktyki zawodowe
 4. Teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 5. Warsztaty socjoterapeutyczne z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych
 6. Edukacja włączająca
 7. Fenomenologia przestępczości
 8. Resocjalizacja w środowisku otwartym i zamkniętym
 9. Zaburzenia przystosowania społecznego
 10. Strategie i metody wychowania w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej
 11. Warsztat rozwoju kompetencji interpersonalnych
 12. Metody interwencji kryzysowej
 13. Warsztat przeciwdziałania przemocy i agresji
 14. Kuratela sądowa
 15. Edukacja i praca zawodowa w procesie resocjalizacji
 16. Diagnoza nieprzystosowania społecznego
 17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z niedostosowanymi społecznie
 18. Elementy seksuologii
 19. Elementy patologii społecznej

W ramach studiów wykłady mogą być realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (on-line). 


Wymagane dokumenty

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).