• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

Details
Code PD-WH-PED-PWZN
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Pedagogiki,
ul. Żytnia 39, pok. 1.43, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 33
e-mail: pedagogika@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek-piatek w godz. 8.00-15.00
WWW address https://ip.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

 Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje grupy zajęć B, C i D;

Studia adresowane są do absolwentów  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Cele kształcenia

 1. umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się,
 2. stworzenie warunków do nabywania przez słuchaczy nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu,
 3. organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
 4. kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,
 5. umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,
 6. kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności,
 7. praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela

Plan studiów

 Moduły przedmiotowe:

 1. Psychologia ogólna (B.1.),
 2. Psychologia rozwojowa (B.1.),
 3. Psychologia kliniczna (B.1.),
 4. Pedagogika ogólna (B.2.),
 5. Pedagogika społeczna (B.2.),
 6. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole (B.1.),
 7. Edukacja włączająca (B.2.),
 8. Diagnoza pedagogiczna (B.2.),
 9. Podstawy dydaktyki (C.),
 10. Emisja głosu (C.),
 11. Praktyka zawodowa nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna - śródroczna* (B.3.),
 12. Pierwsza pomoc,
 13. Dydaktyka nauczania przedmiotu/zajęć w szkole podstawowej** (D.1.),
 14. Dydaktyka przedmiotu/zajęć w szkole ponadpodstawowej**(D.1.),
 15. Praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w szkole podstawowej - 60 godz. (3-tyg.) - realizowana po sem.2 ***(D.2.),
 16. Praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w szkole ponadpodstawowej - 60 godz. (3-tyg.) - realizowana po sem.2 ****(D.2.)


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).