• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Details
Code PD-WH-INSiB-OINiD
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych,
instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Sekretariat INB,
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uws.edu.pl
WWW address https://inob.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą z zakresu:

 • obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
 • wymagań krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Cele kształcenia

 • przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wyposażenie w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych;
 • wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • kształtowanie umiejętności analizy źródeł  zagrożeń i uwarunkowań dotyczących systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • ukazanie istoty ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez pryzmat funkcjonowania elementów systemu.

Plan studiów

 • Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe.
 • Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 • System ochrony danych osobowych.
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Etyka zawodowa.
 • Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.