• log in
  • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Koordynator do spraw Dostępności i Projektowania Uniwersalnego

Details
Code PD-KDiPU
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Koordynator do spraw Dostępności i Projektowania Uniwersalnego
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 , pok. 1.43
tel. 25 643 18 33,
pedagogika@uws.edu.pl
Koordynator studiów:
dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni
Office opening hours poniedziałek- piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://ip.uws.edu.pl/
Required document
  • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym. Odpowiedzialność za wdrażanie dostępności w organizacji spoczywa na specjalistach wykazujących się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie dostępności i problematyki osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania każdej organizacji, niezależnie od specyfiki jej działania. Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym. Będzie w pełni gotów do stosowania wytycznych, norm i dobrych praktyk w zakresie dostępności we wszystkich obszarach działalności organizacji (klient, komunikacja, usługi, kadry, zarządzanie). Ponadto będzie posiadał wiedzę na temat uniwersalnego projektowania oraz zarządzania dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów i zintegrowanego zarządzania sferą publiczną.

Uzyskane kwalifikacje

  1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację wymagań ww. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawianych podmiotom publicznym.
  2. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
  3. Zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu koordynatora do spraw dostępności i projektowania uniwersalnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu koordynatora do spraw dostępności.

Czas trwania

 2 semestry

Moduły przedmiotowe

1. Inkluzja społeczna

2. Diagnostyka w dostępności i obszarze szczególnych potrzeb

3. Projektowanie uniwersalne

4. Ograniczenia w funkcjonowaniu osób w środowisku społecznym i zawodowym i racjonalne usprawnienia

5. Podstawy funkcjonowania, edukacji i rehabilitacji osób ze szczególnymi potrzebami

6. Komunikacja interpersonalna, alternatywna i wspomagająca

7. Prawne i administracyjne aspekty funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami

9. Warsztat motywacyjny w pracy z osobami doświadczającymi barier

10. Dostępność cyfrowa

11. Dostępność architektoniczna

12. Dostępność informacyjno-komunikacyjna i tekst prosty

13. Bezpieczeństwo i ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

14. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług i zatrudnienia

15. Organizacja i planowanie działań na rzecz poprawy dostępności

16. Monitorowanie działań na rzecz poprawy dostępności w różnych typach instytucji

17. Metodyka pracy koordynatora do spraw dostępności


Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

  • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).