• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami

Details
Code PD-AiZD
Organizational unit Wydział Nauk Humanistycznych
Field of studies Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Historii
ul. Żytnia 39 , pok. 2.18
tel. 25 643 18 47,
historia@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek-piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
WWW address https://ih.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu archiwisty oraz przygotowujących do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego przetwarzających informacje i zarządzających jej zapisami.

Uzyskane kwalifikacje

 • przygotowanie do pracy biurowej w instytucjach państwowych, samorządowych i prywatnych wszystkich szczebli oraz sprawowania funkcji archiwisty w archiwach wszystkich typów i składnicach akt;
 • zarządzanie kancelarią współczesną i wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych;
 • zasady obsługi sekretariatu z uzyskaniem wiedzy na temat zasad obiegu dokumentacji, gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania dokumentów tradycyjnych i elektronicznych;
 • nabycie umiejętności porządkowania i selekcji dokumentacji;
 • nabycie umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania, brakowania i udostępniania informacji.

Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem

 2 semestry, ogółem 210 godzin. 

Program studiów

Semestr I

 • Archiwoznawstwo
 • Metodyka archiwalna
 • Kancelaria współczesna
 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Historia ustroju administracyjnego
 • Seminarium dyplomowe

  

Semestr II

 • Archiwum bieżące
 • Dzieje form kancelaryjnych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • Popularyzacja zasobu i edukacja archiwalna
 • Profilaktyka i podstawy konserwacji dokumentów
 • Selekcja archiwalna i kształtowanie zasobu archiwalnego
 • Seminarium dyplomowe

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się zasadniczo, co dwa-trzy tygodnie w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (w godz. 9.00 do 19.00).

 


Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu)

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytut Historii ul. Żytnia 39, pokój 2.18 w godzinach 9.00-15.00.