• log in
 • create an account

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Biologia, studia niestacjonarne II stopnia

Details
Code UPH-WR-BIO-NU
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Field of studies Biologia
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata
Recruitment committee address Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Office opening hours informacje na stronie głównej programu IRK
WWW address https://wnsp.uph.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis kierunku

Absolwent kierunku biologia II stopnia otrzymuje dyplom magisterski. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu m. in.: ekologii, ochrony środowiska, biotechnologii, mikrobiologii. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy, kształcenia umiejętności praktycznych niezbędnych w organizowaniu samodzielnej  i zespołowej pracy badawczej. Studia drugiego stopnia na kierunku biologia umożliwiają doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej specjalności:
Biologia z analityką – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, środowiskowych, przemysłowych oraz w laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków i analizy kryminalistyczne. Treści programowe to m.in.: genetyka człowieka, mikrobiologia lekarska i środowiskowa, kultury in vitro w analityce, diagnostyka molekularna.
Biologia środowiska - przygotowuje do podjęcia pracy w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach środowiskowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody (parki narodowe i krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska), a także w jednostkach samorządowych różnych szczebli. Treści programowe to m.in.: biotechnologia w ochronie środowiska, ekologia behawioralna, biologia wybranych grup organizmów, krajobrazy Polski.
Biologia sądowa – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w postępowaniach sądowych. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, ubiegania się o uprawnienia biegłego sądowego w zakresie badań materiału biologicznego jak również otworzyć może własną firmę świadczącą usługi eksperckie i konsultingowe.
Biologia nauczycielska* - po ukończeniu specjalności biologia nauczycielska absolwent jest przygotowany do pracy w szkole ponadpodstawowej pod względem merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym, w zakresie dydaktycznym oraz posiada umiejętności praktyczne zdobyte w ramach nauczycielskiej praktyki zawodowej. Absolwent zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej, uzyskane w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
*O przyjęcie na specjalność biologia nauczycielska mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu przyroda i biologia, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku biologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Struktura i funkcje białek, kwasów  nukleinowych, lipidów i węglowodanów.
 2. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 3. Struktura i funkcje komórki.
 4. Budowa i funkcje tkanek roślinnych i zwierzęcych.
 5. Sukces ewolucyjny na przykładzie wybranych grup zwierząt.
 6. Udział bakterii w krążeniu pierwiastków.
 7. Przystosowania zwierząt do lądowego i wodnego trybu życia.
 8. Podstawy genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenie genów sprzężonych z płcią u ssaków.
 9. Fotosynteza jako proces warunkujący życie na Ziemi.
 10. Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.
 11. Skład i funkcje krwi.
 12. Regulatory wzrostu roślin.
 13. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.
 14. Chromosomy jako nośniki informacji genetycznej.
 15. Osmoregulacja i rola związków mineralnych w organizmie.
 16. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej.
 17. Strategie rozrodcze u różnych grup zwierząt.
 18. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.
 19. Organizmy modyfikowane genetycznie. 
 20. Ekologia a ochrona środowiska.

Dodatkowe informacje

 Studia niestacjonarne są płatne.