• log in
 • create an account

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo międzynarodowe, studia stacjonarne I stopnia

Details
Code UPH-W4-BM-SL
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Bezpieczeństwo międzynarodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata
Recruitment committee address Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Office opening hours informacje na stronie głównej programu IRK
Required document
 • Matury
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis kierunku

 Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa współczesnego świata. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach, administracji, dyplomacji oraz w innych instytucjach i organizacjach działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe obejmuje wiedzę z zakresu: cywilizacyjnych podstaw bezpieczeństwa, międzynarodowego prawa publicznego, globalnych i regionalnych systemów bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, współczesnego terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, metod i technik pracy służb specjalnych, współczesnych konfliktów zbrojnych,  mediacji i negocjacji w konfliktach, polityki obronnej NATO, globalnych interesów mocarstw, zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także mediów i polityki informacyjnej.

 Współczesny, niepewny świat targany konfliktami, widmem pandemii, dezinformacją potrzebuje specjalistów potrafiących zrozumieć te procesy. Chcesz się dowiedzieć, kto rządzi światem, czy bać się elektrowni jądrowych, jaki jest wzór na wojnę? Bezpieczeństwo międzynarodowe to fascynująca przygoda przez studia nad regionami świata, ich kulturą, gospodarką, nowymi technologiami oraz polityką. Poznasz mechanizmy funkcjonowania konfliktów międzynarodowych, terroryzmu, przestępczości oraz wielu innych zagrożeń. Praktyczne umiejętności rozwiniesz podczas zajęć warsztatowych.

 Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe zdobędzie kwalifikacje zawodowe do pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej, dyplomacji, sektorze prywatnym, organizacjach pozarządowych, mediach. Działy międzynarodowe i kontakty z zagranicą to specyfika niemal wszystkich branż i stanowisk pracy w XXI wieku.

 Szukasz możliwości rozwoju, studiów, które pozwolą znaleźć ciekawą profesję, być elastycznym na rynku pracy i "ogarnąć" skomplikowaną rzeczywistość?   To z pewnością kierunek dla Ciebie!

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny krąg",

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.