• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Szczegóły
Kod PD-WNS-IP-PR
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 6431831
pedagogika@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://ip.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Cele kształcenia

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą pedagogiczną i prowadzeniem zajęć wychowawczych z dziećmi z zaburzeniami w zachowania i funkcjonowaniu społecznym;
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w procesie socjalizacji, a także prowadzenia procesu resocjalizacji;
 • Rozwinięcie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy z uczniem zaburzeniami w zachowaniu się, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostoswanym społecznie;

Czas trwania

3 semestry

Moduły przedmiotowe

 1. Dydaktyka specjalna
 2. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 3. Praktyki zawodowe
 4. Teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 5. Warsztaty socjoterapeutyczne z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych
 6. Edukacja włączająca
 7. Fenomenologia przestępczości
 8. Resocjalizacja w środowisku otwartym i zamkniętym
 9. Zaburzenia przystosowania społecznego
 10. Strategie i metody wychowania w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej
 11. Warsztat rozwoju kompetencji interpersonalnych
 12. Metody interwencji kryzysowej
 13. Warsztat przeciwdziałania przemocy i agresji
 14. Kuratela sądowa
 15. Edukacja i praca zawodowa w procesie resocjalizacji
 16. Diagnoza nieprzystosowania społecznego
 17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z niedostosowanymi społecznie
 18. Elementy seksuologii
 19. Elementy patologii społecznej

Wymagane dokumenty

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).