• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-ADM-NU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

 Studia na kierunku administracja drugiego stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w jednostkach rządowej i samorządowej administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, instytucjach doradczych, organizacjach poza­rządowych współpracujących z administracją publiczną oraz instytucjach UE. Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych, w tym do kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.

Po zakończeniu kształcenia w semestrze drugim, student dokonuje wyboru jednego spośród trzech, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia pogłębionej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji z zakresu funkcjonowania podmiotów administracji publicznej.

Moduł fakultatywny 1 - administracja gospodarcza uwzględnia przedmioty dotyczące szeroko rozumianych zadań administracji w obszarze gospodarki.
Moduł
fakultatywny 2 - administracja samorządowa obejmuje przedmioty dotyczące specyfiki, zasad i reguł działania jednostek samorządu terytorialnego.
Moduł
fakultatywny 3 - zarządzanie publiczne umożliwia nabycie kompetencji zawodowych właściwych dla kadry zarządczej na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją publiczną.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 •  ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;
  albo
 • ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku administracja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ:

 1. Pojęcie zdolności prawnej.
 2. Pojęcie zdolności do czynności prawnych
 3. Pojęcie osoby prawnej
 4. Pojęcie osoby fizycznej
 5. Konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela
 6. Konstytucyjne obowiązki obywatelskie
 7. Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
 8. Hierarchia źródeł prawa w polskim systemie prawnym
 9. Budowa normy prawnej
 10. Definicja administracji publicznej
 11. Pojęcie i elementy decyzji administracyjnej
 12. Organy administracji publicznej
 13. Prawne formy działania administracji publicznej
 14. Ogólne zasady postępowania administracyjnego
 15. Jednostki samorządu terytorialnego
 16. Organy jednostek samorządu terytorialnego
 17. Zasada decentralizacji
 18. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
 19. Samorząd terytorialny
 20. Samorząd gospodarczy
 21. Formy reglamentacji działalności gospodarczej
 22. Pojęcie finansów publicznych
 23. Instytucje Unii Europejskiej
 24. Pojęcie prawa administracyjnego
 25. Zasady postępowania sądowo-administracyjnego
 26. Samorząd zawodowy