Administracja, studia niestacjonarne II stopnia


W mocy od: 7 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ:

 1. Pojęcie zdolności prawnej.
 2. Pojęcie zdolności do czynności prawnych
 3. Pojęcie osoby prawnej
 4. Pojęcie osoby fizycznej
 5. Konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela
 6. Konstytucyjne obowiązki obywatelskie
 7. Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
 8. Hierarchia źródeł prawa w polskim systemie prawnym
 9. Budowa normy prawnej
 10. Definicja administracji publicznej
 11. Pojęcie i elementy decyzji administracyjnej
 12. Organy administracji publicznej
 13. Prawne formy działania administracji publicznej
 14. Ogólne zasady postępowania administracyjnego
 15. Jednostki samorządu terytorialnego
 16. Organy jednostek samorządu terytorialnego
 17. Zasada decentralizacji
 18. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
 19. Samorząd terytorialny
 20. Samorząd gospodarczy
 21. Formy reglamentacji działalności gospodarczej
 22. Pojęcie finansów publicznych
 23. Instytucje Unii Europejskiej
 24. Pojęcie prawa administracyjnego
 25. Zasady postępowania sądowo-administracyjnego
 26. Samorząd zawodowy