• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-DIET-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Dietetyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnmz.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku dietetyka jest przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym do świadczenia usług dietetycznych w systemie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach opieki koordynowanej
  • zakładach żywienia zbiorowego i domach opieki społecznej,
  • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Ponadto absolwent jest przygotowany do:

  • prowadzenia indywidualnej praktyki zawodowej (własna działalność gospodarcza)
  • współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego,
  • współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Absolwent posiada umiejętność pracy z ludźmi chorymi, kierowania zespołami terapeutycznymi oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów II-go stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Rodzaje i znaczenie norm żywieniowych.
2. Rola poszczególnych składników pokarmowych w żywieniu człowieka.
3. Znaczenie wody i błonnika pokarmowego w żywieniu człowieka.
4. Znaczenie witamin i składników mineralnych w żywieniu człowieka.
5. Wartość energetyczna podstawowych składników pokarmowych.
6. Metody obliczania podstawowej i całkowitej przemiany materii.
7. Wskaźniki ułatwiające rozpoznanie otyłości.
8. Metody oceny stanu odżywienia człowieka.
9. Metody oceny sposobu żywienia człowieka.
10. Zasady i metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowego stylu życia.
11. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorób dietozależnych.
12. Założenia diety lekkostrawnej.
13 .Założenia diety bogatoresztkowej.
14. Założenia diety niskoenergetycznej.
15. Pojęcie żywności funkcjonalnej, tradycyjnej i genetycznie modyfikowanej.
16. Skład i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego.
17. Skład i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.
18. Metody obróbki termicznej produktów żywnościowych.
19. Metody przechowywania i utrwalania żywności.
20. Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.