• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminologia, studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-KRM-NU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

 Absolwent studiów II stopnia kierunku kryminologia w pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w kryminologii oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi oraz różnorodne, złożone uwarunkowania i kontekst prowadzonej działalności kryminologicznej.

 Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze zainteresowania nauk społecznych (zwłaszcza w kryminologii) z wykorzystaniem nowej wiedzy oraz samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. Gotowy jest do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia, podejmowana decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

 Absolwent studiów II stopnia kierunku kryminologia:

 • posługuje się systemami prawa, a także systemami nauk pomocniczych prawa karnego;
 • potrafi wyjaśniać i klasyfikować przestępczość przez pryzmat ujęć teoretycznych, a także analizować i oceniać zdarzenia w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw podstawowych i planować działania naprawcze w tym zakresie;
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i fenomenologii przestępczości w pracy asystenta sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka, a także trafnie dobierać środki postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym działania z zakresu sprawiedliwości naprawczej;
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne wraz z zastosowaniem różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących, m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości, a także analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów;
 • tworzy strategie zapobiegania przestępczości oraz potrafi przygotować i ocenić program/strategię przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk, jak narkomania, alkoholizm, prostytucja;
 • jest świadomy dynamiki przeobrażeń problemów społecznych, do których podchodzi interdyscyplinarnie wraz z projektowaniem strategii ich rozwiązywania;
 • jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc;
 • potrafi zespołowo diagnozować, opracowywać strategie i plany pracy z indywidualnymi przypadkami;
 • jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc, jest gotów do wspólnego przygotowywania projektów pomocowych.

 Absolwent studiów II stopnia kierunku kryminologia jest przygotowany do wykonywania wielu ról zawodowych oraz do pracy w takich instytucjach, jak: policja, prokuratura, służba więzienna i kuratorska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka oraz inne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu fakultatywnego w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku kryminologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Przedmiot badań kryminologicznych.
 2. Kryminologia a kryminalistyka.
 3. Kryminologia a inne dyscypliny nauki.
 4. Główne nurty kryminologii.
 5. Ład i bezpieczeństwo państwa.
 6. Organizacja organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 7. Instytucje zwalczające przestępczość i terroryzm.
 8. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
 9. Przestępczość rzeczywista, ujawniona, nieujawniona.
 10. Ciemna liczba przestępstw.
 11. Socjalizacja pierwotna i wtórna.
 12. Dewiacje i patologie społeczne.
 13. Resocjalizacja w środowisku otwartym.
 14. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich.
 15. Wpływ środków masowego przekazu na przestępczość.

Dodatkowe informacje

 Studia niestacjonarne są płatne.