Kryminologia, studia niestacjonarne II stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku kryminologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Przedmiot badań kryminologicznych.
 2. Kryminologia a kryminalistyka.
 3. Kryminologia a inne dyscypliny nauki.
 4. Główne nurty kryminologii.
 5. Ład i bezpieczeństwo państwa.
 6. Organizacja organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 7. Instytucje zwalczające przestępczość i terroryzm.
 8. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
 9. Przestępczość rzeczywista, ujawniona, nieujawniona.
 10. Ciemna liczba przestępstw.
 11. Socjalizacja pierwotna i wtórna.
 12. Dewiacje i patologie społeczne.
 13. Resocjalizacja w środowisku otwartym.
 14. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich.
 15. Wpływ środków masowego przekazu na przestępczość.

Dodatkowe informacje

 Studia niestacjonarne są płatne.