• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-BWE-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz wyższych szkół oficerskich, chcących zdobyć lub pogłębić posiadaną wiedzę dotyczącą szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.

Oferowane moduły:

 • służby bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni.

 Absolwent modułu służby bezpieczeństwa wewnętrznego jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych i jednostkach samorządu terytorialnego, których zadania koncentrują się na zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada wiedzę z zakresu: zabezpieczania imprez masowych, ochrony mienia, współpracy służb, inspekcji i straży, ochrony porządku konstytucyjnego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

 Absolwent modułu bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni jest przygotowany do podjęcia pracy w wybranych służbach, inspekcjach i strażach oraz jednostkach administracji publicznej. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, prawnych aspektów ochrony informacji, bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub moduły w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 2. Prawne podstawy bezpieczeństwa RP.
 3. System instytucjonalny bezpieczeństwa wewnętrznego.
 4. Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 6. System bezpieczeństwa narodowego w Konstytucji RP
 7. Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa.
 8. Istota i charakter zarządzania kryzysowego
 9. Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 10. Organy lokalne i ich zadania w zakresie bezpieczeństwa.
 11. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy podsystemu w oparciu o akty prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Ogólna struktura systemu obronnego (w podziale na podsystemy).
 13. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 14. Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 15. Ochrona granic.