Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 2. Prawne podstawy bezpieczeństwa RP.
 3. System instytucjonalny bezpieczeństwa wewnętrznego.
 4. Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 6. System bezpieczeństwa narodowego w Konstytucji RP
 7. Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa.
 8. Istota i charakter zarządzania kryzysowego
 9. Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 10. Organy lokalne i ich zadania w zakresie bezpieczeństwa.
 11. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy podsystemu w oparciu o akty prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Ogólna struktura systemu obronnego (w podziale na podsystemy).
 13. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 14. Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 15. Ochrona granic.