• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja - Szkoła doktorska UPH

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest:

 • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • złożenie kompletu dokumentów w wersji papierowej.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

Internetowa Rejestracja Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UPH będzie dostępna w terminie 1-31 sierpnia 2023 roku.

Kandydat:

 • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór opcji REZYGNUJĘ uniemożliwia rejestrację w systemie.
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer ID kandydata w systemie IRK). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych zgodnie z opisem;
 • dokonuje wyboru dyscypliny.
 • wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości obliczonej przez system IRK na podstawie dokonanych zapisów. UWAGA - opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze dyscypliny, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UPH . Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

WYBÓR DYSCYPLINY

Wyboru dyscypliny można dokonać po kliknięciu przycisku OFERTA.
Po wyborze (kliknięciu) dyscypliny system otworzy okno ze szczegółowym opisem. Rejestracja na wybraną dyscyplinę następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej :

1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, skierowane do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH,

2) kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej, w tym opis zainteresowań naukowych kandydata oraz opis osiągnięć naukowych kandydata, wydrukowany z IRK. Do wykazanych osiągnięć naukowych kandydata należy dołączyć potwierdzenia w formie papierowej wymienione w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 1/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;

4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, wydrukowane z IRK;

5) oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UPH o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej wraz z oświadczeniem o zapewnieniu warsztatu badawczego;

6) inne dokumenty, potwierdzające osiągnięcia kandydata.

Jeśli dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający osiągnięcie naukowe kandydata jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo należy załączyć jego uwierzytelnione tłumaczenie, które powinno być dokonane przez:

1) osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

2) osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub

3) konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub

4) akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Kandydaci cudzoziemcy składają dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski oraz dyplomy ukończenia studiów zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z suplementami, dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub języka angielskiego, w którym prowadzone jest kształcenie w Szkole.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł za każdą wybraną dyscyplinę. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata dyscypliny/dyscyplin.
System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer konta bankowego.  W związku z tym, konta  nie należy udostępniać innym osobom.

 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, z rachunków internetowych.
 • Po wpłynięciu opłaty na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie pokaże się po około 4 dniach roboczych od momentu jej dokonania, należy skontaktować się z Biurem Szkoły.
 • Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej po dokonaniu opłaty nie stanowi podstawy do jej zwrotu.

MIEJSCE   I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty składa się w Biurze Szkoły Doktorskiej UPH w terminie 28 sierpnia - 1 września 2023 r.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul.  Żytnia 39, pok. 1.56
08-110 Siedlce
lub za pośrednictwem poczty.

O terminie złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data ich wpływu do Biura Szkoły.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Biuro Szkoły Doktorskiej UPH tel. 025/643 18 16.
Miejsce ogłoszenia wyników:
Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, zakładka Kandydaci.

AKTY PRAWNE

UCHWAŁA Nr 17/2023 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania konkursowego oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej do Szkoły Doktorskiej UPH w roku akademickim 2023/2024 oraz ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2023/2024