• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Terminarz rekrutacji:           

Rejestracja elektroniczna w IRK:

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 25.01.–18.03.2024 r. do godz. 16:00

Wydział Nauk Rolniczych: 

- studia stacjonarne: 25.01.–04.03.2024 r. do godz. 16:00
- studia niestacjonarne: 25.01.–11.03.2024 r. do godz. 16:00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 18.03.2024 r.

Wydział Nauk Rolniczych: 
- studia stacjonarne: 04.03.2024 r.,

- studia niestacjonarne: 11.03.2024 r.

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 04.03.–18.03.2024 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)

 Wydział Nauk Rolniczych (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w sobotę w godz. 9-13): 
- studia stacjonarne: 19.02.–04.03.2024 r.,

- studia niestacjonarne: 19.02.–11.03.2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 19.03.2024 r., godz. 10:00

 Wydział Nauk Rolniczych: 
- studia stacjonarne: 05.03.2024 r., godz. 09:00

- studia niestacjonarne: 12.03.2024 r., godz. 10:00

Ogłoszenie wyników:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 20.03.2024 r., godz. 14:00

 Wydział Nauk Rolniczych: 
- studia stacjonarne: 06.03.2024 r., godz. 14:00

- studia niestacjonarne: 13.03.2024 r., godz. 14:00

 

Kandydat na studia drugiego stopnia:

 • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, a następnie zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór przycisku REZYGNUJĘ uniemożliwi rejestrację w systemie;
 •  zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego adres e-mail). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 •  wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UwS nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
 • wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów – do wyboru wyłącznie dyplom inżyniera lub magistra inżyniera;
 • wpisuje kierunek ukończonych studiów oraz ocenę z dyplomu. Prosimy o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości, system wymaga tylko wprowadzenia nazwy ukończonej szkoły średniej;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek oraz formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne);
 •  wnosi opłatę rekrutacyjną w naliczonej przez system IRK wysokości;
 • składa komplet wymaganych dokumentów. Niezłożenie przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną.

  UWAGA

 •  kandydaci, którzy jeszcze nie znają numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole  z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów);
 • kandydat cudzoziemiec lub kandydat z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą proszony jest o wcześniejszy kontakt z Działem Organizacji Studiów.

     Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UwS potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty.
     Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

Miejsce składania dokumentów:

 • kierunek chemia, informatyka - pok. 233, ul.  3 Maja 54, budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, tel. 25 643 10 70,
 • kierunek gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika – pok. 204 (II piętro), ul. Prusa 14, budynek Wydziału Nauk Rolniczych, tel. 025 643 12 37.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów w budynku Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 21, 643 19 24.

Wymagane dokumenty:

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał dokumentu do wglądu).

Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydat zobowiązany jest złożyć:

 •   kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 •   podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 •  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 •  teczkę na dokumenty.

    Dokumenty dodatkowe:

 •  suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym;
 •  podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 •  zaświadczenia lekarza medycyny pracy – skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 •  kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście  w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
 • kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 158/2022 Senatu z 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami.

*UWAGA !

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby, które nie posiadają legitymacji wydanej przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UwS).

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką  należy wnieść w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie https://www.uws.edu.pl/studenci/serwisy-uczelniane.

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są WYŁĄCZNIE poprzez wczytanie ich do systemu IRK (każdy kandydat otrzyma właściwy komunikat na swoje osobiste konto rejestracyjne).

UwS nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata  z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracyjne.

NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNYCH O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Jedna opłata obejmuje wybrane w ramach kierunku formy studiów. Ostateczną wysokość tej opłaty oblicza system na podstawie

dokonanych przez kandydata zapisów.

System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer rachunku bankowego.  W związku z tym, konta  nie należy udostępniać innym osobom.

Zaleca się, aby opłaty dokonywane były systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, wpłatami z kont internetowych.

Po wpłynięciu opłaty na konto UwS, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wpływu. Jeżeli taka informacja nie pokaże się po około 2 dniach roboczych od momentu dokonania wpłaty, należy skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.

Na konto bankowe z systemu IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Do opłat za studia lub Elektroniczną Legitymację Studencką przeznaczone są inne konta.