• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej

Szczegóły
Kod PD-WNS-IP-TP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 6431833
pedagogika@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://ip.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach którego jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie terapii pedagogicznej.

Cele kształcenia

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą pedagogiczną i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych.
 • Rozwinięcie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak również korekcyjnych (wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej).

Czas trwania

3 semestry

Moduły przedmiotowe

 1. Dydaktyka specjalna
 2. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 3. Praktyki zawodowe
 4. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 5. Współpraca z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i specjalistami w procesie terapeutycznym
 6. Edukacja włączająca
 7. Medyczne podstawy terapii pedagogicznej
 8. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty  pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
 9. Prawne aspekty funkcjonowania ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 10. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 11. Warsztat socjoterapeutyczny
 12. Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 13. Warsztat terapeuty pedagogicznego
 14. Aktywne metody pracy
 15. Prawne aspekty funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 16. Logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się i terapia zaburzeń mowy
 17. Praca z uczniem zdolnym
 18. Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży
 19. Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
 20. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

Wymagane dokumenty

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów.

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).