• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Szczegóły
Kod PD-WNS-IP-EiROzNI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 6431833,
pedagogika@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://ip.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Cele kształcenia

 • Absolwent  Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną posiada umiejętności  posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych w oparciu o koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia włączającego wynikającego ze współczesnego podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Absolwent zna organizację i metodykę kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w systemach kształcenia specjalnego oraz integracyjnego i włączającego, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Absolwent zna metody i formy edukacji, wychowania i rewalidacji, zapewniające jednostce z niepełnosprawnością intelektualną optymalny i wszechstronny rozwój oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej; potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów.

Czas trwania

3 semestry

 

Moduły przedmiotowe

 1. Dydaktyka specjalna
 2. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 3. Praktyki zawodowe
 4. Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Edukacja włączająca
 6. Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 7. Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
 9. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 10. Zaburzenia przystosowania społecznego osób z  niepełnosprawnością intelektualną
 11. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 13. Konstruowanie i ewaluowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 14. Funkcjonowanie rodziny dziecka i ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej
 16. Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym
 17. Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek systemu oświaty
 18. Metodykę pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 19. Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
 20. Rewalidacja indywidualna niepełnosprawnych intelektualnie

Wymagane dokumenty

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).