• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej

Szczegóły
Kod PD-WNS-IP-EW
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączajacej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 6431833
pedagogika@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://ip.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.2., C.3., C.5., C.6. oraz  D – D.1., D.2., D.3.,D.4., D.6. zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Cele kształcenia

 • Absolwent  Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej posiada umiejętności  posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych w oparciu o koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia włączającego wynikającego ze współczesnego podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Absolwent zna organizację i metodykę kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć.
 • Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej; potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć.

Czas trwania

3 semestry

Moduły przedmiotowe

 1. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i uczniów
 2. Podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki
 3. Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 4. Podstawy psychologii rehabilitacji
 5. Pedagogika specjalna - podstawowe problemy i zakresy
 6. Podstawy prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 8. Funkcjonowanie rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 9. Dydaktyka specjalna
 10. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 11. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 12. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających
 13. Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
 14. Nauczanie otwarte w edukacji włączającej
 15. Metodyka organizacji zajęć i ocenianie uczniów w grupach zróżnicowanych
 16. Indywidualizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 17. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
 18. Praktyki zawodowe

Wymagane dokumenty

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).