• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskowego

Szczegóły
Kod PD-WNS-INB-ZS
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskowego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Osoba do kontaktu:
mgr inż. Anna Nowosad
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uws.edu.pl Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni tel. 501 591 035
e-mail: pawel.szmitkowski@uph.edu.pl
Adres WWW https://inob.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci:

 • Zdobędą wiedzę na temat teoretycznych oraz prawnych podstaw ochrony środowiska, systemów zarządzania energią, technologii przyjaznych środowisku, monitoringu zanieczyszczeń oraz gospodarki odpadami, logistyki materiałów niebezpiecznych, a także ratownictwa chemicznego.
 • Zdobędą pożądane w każdym podmiocie administracyjnym oraz gospodarczym kwalifikacje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
 • Uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia szerokiego spektrum działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami.

Cele kształcenia

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie teoretycznych i prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce w kontekście wykonywania czynności administracyjnych w podmiotach administracji publicznej i w jednostkach gospodarczych.
 2. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, ratownictwa chemicznego oraz adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
 3. Zdobycie umiejętności pozwalających na pełnienie roli edukatora w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami.
 4. Zdobycie uprawnień audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

 Plan studiów

 1. Technologie przyjazne środowisku i odnawialne źródła energii
 2. Systemy zarządzania energią
 3. Zagrożenia klimatyczne i procesy adaptacyjne
 4. Prognozowanie w zarządzaniu zasobami
 5. Ochrona środowiska w administracji publicznej
 6. Promocja postaw proekologicznych
 7. System zarządzania środowiskowego
 8. Audytor wewnętrzny
 9. Prawne podstawy ochrony środowiska
 10. Zagrożenia i ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 11. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
 12. Analiza współzależności w badaniach zanieczyszczeń
 13. Gospodarka odpadami
 14. Logistyka materiałów niebezpiecznych
 15. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko i na Obszary Natura 2000
 16. Adaptacje terenów zurbanizowanych do zmian klimatu
 17. Monitoring zanieczyszczeń w środowisku, w tym jakości powietrza
 18. Ratownictwo chemiczne

 Informacje dodatkowe

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 222 godziny realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizatorem Podyplomowych Studiów Zarządzania Środowiskowego jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


 Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.