• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

Szczegóły
Kod PD-WH-PED-PWZN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Pedagogiki,
ul. Żytnia 39, pok. 1.43, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 33
e-mail: pedagogika@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piatek w godz. 8.00-15.00
Adres WWW https://ip.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

 Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje grupy zajęć B, C i D;

Studia adresowane są do absolwentów  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Cele kształcenia

 1. umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się,
 2. stworzenie warunków do nabywania przez słuchaczy nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu,
 3. organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
 4. kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,
 5. umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,
 6. kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności,
 7. praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela

Plan studiów

 Moduły przedmiotowe:

 1. Psychologia ogólna (B.1.),
 2. Psychologia rozwojowa (B.1.),
 3. Psychologia kliniczna (B.1.),
 4. Pedagogika ogólna (B.2.),
 5. Pedagogika społeczna (B.2.),
 6. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole (B.1.),
 7. Edukacja włączająca (B.2.),
 8. Diagnoza pedagogiczna (B.2.),
 9. Podstawy dydaktyki (C.),
 10. Emisja głosu (C.),
 11. Praktyka zawodowa nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna - śródroczna* (B.3.),
 12. Pierwsza pomoc,
 13. Dydaktyka nauczania przedmiotu/zajęć w szkole podstawowej** (D.1.),
 14. Dydaktyka przedmiotu/zajęć w szkole ponadpodstawowej**(D.1.),
 15. Praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w szkole podstawowej - 60 godz. (3-tyg.) - realizowana po sem.2 ***(D.2.),
 16. Praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w szkole ponadpodstawowej - 60 godz. (3-tyg.) - realizowana po sem.2 ****(D.2.)


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).