• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-Profit

Szczegóły
Kod PD-WH-INSiB-ESiSNP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-Profit
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Sekretariat INoB, tel. 25 643 1862,
25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uws.edu.pl
Adres WWW https://inob.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Cele kształcenia

 • wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym;
 • przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, komunikacji interpersonalnej, praw i obowiązków obywatelskich;
 • wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi, właściwego doboru metod pracy oraz samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poprzez przedstawienie własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;
 • stworzenie warunków do nabycia przez słuchaczy wiadomości i umiejętności niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego, przygotowania oraz kreatywnego modernizowania warsztatu pracy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy w wymiarze interdyscyplinarnym;
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych struktur społecznych związanych z problematyką edukacji samorządowej;
 • kształtowanie świadomości zachowań profesjonalnych i etycznych, wrażliwości na potrzeby edukacyjne, gotowości do komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.

Program studiów

 • Bezpieczeństwo i etyka pracy
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie inkluzji społecznej
 • Działalność organów administracji państwowej i samorządu lokalnego dla bezpieczeństwa
 • Działalność sektora non profit w zakresie gospodarki społecznej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Edukacja kulturowa i międzykulturowa
 • Edukacja obywatelska
 • Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 • Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacje młodzieżowe, społeczne i proobronne
 • Organizacyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
 • Polityka bezpieczeństwa i prawa obywatela
 • Programy wspierania działań obywatelskich w Europie i aktywizacja środowiska lokalnego
 • Protokół dyplomatyczny i savoir vivre
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym
 • Wybrane problemy edukacji na szczeblach administracyjnych kraju
 • Zadania samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są w szczególności do:

 • absolwentów studiów I. i II. stopnia,
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej,
 • polityków,
 • dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych oraz trzeciego sektora

 Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.


Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.