• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Szczegóły
Kod PD-WH-FPL-PSL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Logopedyczne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41; 3.16
tel. 25 6431870
obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel. 25 6431882,
ijil@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41
Adres WWW https://ijil.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia magisterskie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów


Studia trwają cztery semestry (ogólna liczba  660 godzin, w tym 120 godzin praktyk w różnych placówkach logopedycznych). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów studiów magisterskich (z uprawnieniami nauczycielskimi) do pracy w zawodzie logopedy. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii wad mowy, które uprawniają do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Plan studiów opracowany został zgodnie z przepisami zawierającymi wytyczne do uzyskania tytułu logopedy. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz logopedów praktyków z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi osiągnięciami zawodowymi. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii.

Plan studiów


Semestr 1.

 • Teoria zaburzeń mowy
 • Fonetyka artykulacyjna
 • Fonologia
 • Morfologia współczesnego języka polskiego
 • Składnia
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy
 • Rozwój mowy dziecka
 • Neuropsychologia
 • Elementy neurologii i psychiatrii

Semestr 2.

 • Metodyka postępowania logopedycznego
 • Fonetyka akustyczna i audytywna
 • Dyslalia
 • Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy
 • Autyzm i Asperger
 • Trudności w czytaniu i pisani
 • Praktyka śródroczna logopedyczna w przedszkolu i innych placówkach oświatowych

Semestr 3.

 • Audiofonologia
 • Afazja
 • Dyzartria
 • Jąkanie
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Seminarium
 • Praktyka logopedyczna ciągła w przedszkolu lub szkole

Semestr 4.

 • Zaburzenia głosu
 • Technika mówienia i dykcja
 • Oligofazja
 • Schizofazja
 • Zaburzenia mowy w demencji
 • Seminarium
 • Wykład otwarty
 • Praktyka logopedyczna ciągła w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ośrodkach logopedycznych przy placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona z wynikiem pozytywnym.


Wymagane dokumenty

 • audiogram (wynik badania słuchu),
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK),
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz jego kserokopia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

 

Składając dokumenty Kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji) oraz złożonych dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.