• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna

Szczegóły
Kod PD-W1-GP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Rolniczych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Rolniczych
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
25 643 13 09
iro@uws.edu.pl , dwnr@uws.edu.pl Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Antoni Bombik
antoni.bombik@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa 8.00 - 15.00
Adres WWW https://wanz.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Celem Podyplomowych Studiów Gospodarka Przestrzenna jest interdyscyplinarne kształcenie słuchaczy w zakresie problematyki planowania, rozwoju regionalnego i ochrony  środowiska w gospodarce przestrzennej. Studia te uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej osobom zatrudnionym lub planującym zatrudnienie w jednostkach samorządowych, administracji gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.

Akcent postawiono na opanowanie wysoko cenionych na rynku pracy umiejętności, na które składają się:

 • analizowanie przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
 • inwentaryzacja przestrzeni i wycena jej zasobów, 
 • stosowanie komputerowych narzędzi projektowania w gospodarce przestrzennej,
 • wykonywanie opracowań z zakresu projektowania przestrzennego i urbanistycznego.
 • sporządzanie planów infrastruktury technicznej,
 • opracowanie planów rewitalizacji oraz wykonywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy gospodarki przestrzennej, 
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią,  
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej,  
 • podstawy prawne gospodarki przestrzennej,  
 • system informacji przestrzennej,  
 • narzędzia projektowania i podstawy geodezji,  
 • planowanie przestrzenne,  
 • projektowanie urbanistyczne, 
 • planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i funkcjonalnej,  
 • metody inwentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i wycena jej zasobów,  
 • zieleń w zagospodarowaniu przestrzennym,  
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z ochroną środowiska,  
 • gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym,  
 • budownictwo energooszczędne i ekologiczne,  
 • przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych,  
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,  
 • rekultywacja terenów zdegradowanych, 
 • projekt planistyczny, przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:

Absolwent podyplomowych  studiów uzyska  specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowana przestrzennego, ich przyrodniczych i społecznych aspektów, pozwalających na uczestnictwo w etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej uprawniają absolwentów do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


Warunki przyjęcia:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zarówno o profilu przyrodniczym, technicznym i społecznym.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Składając dokumenty kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach

Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pokój nr 108

ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel. 25 643 13 09

e-mail: iro@uph.edu.pl

Godziny otwarcia: 8:00 – 15:00