• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej

Szczegóły
Kod PD-PSFP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41
tel. 25 643 18 71
obsługa administracyjna studiów:
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak
tel. 25 6431871,
ijil@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41
Adres WWW https://ijil.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia magisterskie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej trwają 3 semestry (ogólna liczba godzin 480, w tym 100 godzin zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej, przygotowujących do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz 90 godzin praktyk nauczycielskich - 45 w szkole podstawowej i 45 w szkole ponadpodstawowej).

Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Cele kształcenia

 Podyplomowe Studia Filologii Polskiej są studiami kwalifikacyjnymi, które pozwalają nauczycielom przedmiotów humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra i absolwentom kierunków humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Gwarantują uzyskanie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej z zakresu realizacji treści nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umożliwiają także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia i ewaluacji procesu kształcenia polonistycznego.

To studia humanistyczne.

Przedmioty realizowane są w modułach:

 • Moduł I [A3] Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "język polski" w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • Moduł II [D/E] Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako kolejnego przedmiotu: D.1/E.1 Dydaktyka przedmiotu język polski oraz D.2/E.2 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego.

Moduły prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach doświadczeni w kształceniu studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej, jak też posiadający doświadczenie zawodowe nauczycieli języka polskiego na poszczególnych etapach edukacyjnych w różnych typach szkół, współpracujący także z placówkami oświatowymi, innymi instytucjami systemu edukacji.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Tradycja biblijna i antyczna
 • Historia języka polskiego
 • Historia literatury polskiej: literatura dawna - średniowiecze, renesans, barok
 • Historia literatury polskiej: oświecenie, romantyzm
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka "języka polskiego" w szkole podstawowej
 • Gramatyka opisowa języka polskiego

Semestr 2.

 • Historia literatury polskiej: pozytywizm, Młoda Polska
 • Dydaktyka "języka polskiego" w szkole ponadpodstawowej
 • Pedagogika zaburzeń komunikacji językowej
 • Poetyka z teorią lektury
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Wiedza o literaturze powszechnej

Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej (w II semestrze)

Semestr 3.

 • Historia literatury polskiej: literatura XX wieku i najnowsza
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
 • Dzieła sztuki na lekcjach języka polskiego
 • Film na lekcjach języka polskiego
 • Polonistyczne laboratorium multimedialne
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
 • Seminarium dyplomowe

 Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej (w III semestrze)


Wymagane dokumenty

 •  podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 •  dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia z zastrzeżeniem,że kandydat musi posiadać wykształcenie humanistyczne oraz przygotowaniepsychologiczno-pedagogiczne (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela).

 Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Na studia przyjmuje się, według kolejności zgłoszeń, absolwentów studiów wyższych magisterskich kierunków humanistycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej.