Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi

Szczegóły
Kod PD-WS-ICH-OPZCH
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Chemicznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54 pok. 14, 08-110 Siedlce
tel. (25) 643 10 69
tel. (25) 643 10 77
chemsekr@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Cele kształcenia

Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy słuchaczy z zakresu różnych aspektów zagrożeń substancjami chemicznymi;

Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w środowisku pod wpływem intensywnego rozwoju przemysłu oraz infrastruktury drogowej;

Nabycie umiejętności zapobiegania ewentualnym zagrożeniom wynikającym z obecności w najbliższym otoczeniu substancji i czynników chemicznych;

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących lub rozważających wybór ścieżki kariery zawodowej związanej z profesjonalnym zapewnianiem ochrony przed zagrożeniami chemicznymi  w jednostkach administracji publicznej, organizacjach społecznych i samorządowych, transporcie i gospodarce magazynowej, przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami, firmach konsultingowych i innych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Opis treści programowych

Program studiów obejmuje 192 godzin zajęć (35 punktów ECTS) w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych obejmujących zagadnienia związane z podstawami chemii ogólnej z elementami obliczeń chemicznych oraz chemii organicznej.  Z modułów tych mogą zostać zwolnione osoby, które taką wiedzę nabyły podczas studiów wyższych na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych[1]. 

 Pozostałe moduły, w skład których wchodzą:

 • Techniki identyfikacji zagrożeń skażeniami chemicznymi,
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi,
 • Prawodawstwo polskie i europejskie w zakresie chemikaliów,
 • Chemiczne skażenia środowiska,
 • Toksyczne środki przemysłowe,
 • Logistyka działań ratowniczych,
 • Wolne rodniki i antyoksydanty,
 • Sensory i biosensory skażenia środowiska,
 • Promieniowanie jonizujące w środowisku,
 • Motoryzacja a środowisko

są obligatoryjne dla wszystkich słuchaczy.

[1] Lista kierunków pokrewnych:analityka chemiczna, analityka medyczna, biologia, biotechnologia, fizyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo

Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi ma nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego (gleby, wody, powietrza). Absolwent wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw i zjawisk chemicznych, posługiwania się nomenklaturą chemiczną oraz wiedzę potrzebną do rozwiązywania zagadnień rachunkowych i praktycznych umożliwiających wyjaśnienie przebiegu procesów chemicznych. Absolwent identyfikuje zagrożenia skażeniami chemicznymi i posiada umiejętności zastosowania fizycznych i fizykochemicznych podstaw instrumentalnych metod ich analizy.

Ponadto Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę na temat:

 • przyczyn i źródeł zagrożeń chemicznych,
 • mechanizmów działania toksyn, antytoksyn, ich dystrybucji i magazynowania,
 • zjawiska promieniotwórczości i jego wpływu na środowisko,
 • oznakowania materiałów niebezpiecznych stosowanych w przemyśle i transporcie,
 • bezpiecznego magazynowania, użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi,
 • gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z różnych źródeł
 • aspektów prawnych (znajomości przepisów krajowych i zagranicznych) w zakresie ochrony środowiska oraz problematyki dotyczącej substancji chemicznych i odpadów niebezpiecznych.

Uzyskane kwalifikacje

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych osobom pracującym lub rozważającym wybór ścieżki kariery zawodowej związanej z profesjonalnym zapewnianiem ochrony przed zagrożeniami chemicznymi  w jednostkach administracji publicznej, organizacjach społecznych i samorządowych, prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach handlowych, transporcie i gospodarce magazynowej, w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i sytuacje kryzysowe, jednostkach Straży Pożarnej, Służby Celnej, Policji, przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami, firmach konsultingowych i innych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Dziekanacie WNŚiP, ul. 3 Maja 54.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, posiadających wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych, technicznych lub pokrewnych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa chemicznego, jak osoby o innym profilu wykształcenia, które chciałyby zapoznać się z szeroko pojętą problematyką związaną z zagrożeniami chemicznymi.


.