Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Szczegóły
Kod PD-PWZN-WWRD
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki, ul. Żytnia 39 pok. 1.43, 08-110 Siedlce
tel 25 643 18 33, e-mail: pedagogika@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piatek w godz. 8.00-15.00
Adres WWW http://www.ip.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz  E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Cele kształcenia

Absolwent  Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

 • posiada umiejętności  posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci oraz rodzajów niepełnosprawności i zagrożeń rozwojowych,
 • jest przygotowany do współorganizacji  edukacji włączającej wynikającej ze współczesnego podejścia do problemów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • zna organizację i metodykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach lub placówkach systemu oświaty, a w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele wieloprofilowego usprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym.
 • zna i potrafi zastosować metody i formy wczesnego wspomagania dziecka. 

Plan studiów

 Moduły przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Praktyki zawodowe *
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podstawy prawne i organizacyjne
 • Rodzaje niepełnosprawności u dzieci
 • Edukacja włączająca
 • Medyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Podstawy rehabilitacji
 • Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Metodyka edukacji bazalnej, stymulacji i integracji sensorycznej Metodyka wspomagania rozwoju poznawczego i percepcyjno-motorycznego dziecka
 • Metodyka wpierania rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Metodyka wczesnej edukacji
 • Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapia pedagogiczna
 • Model pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Program współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka
 • Metodyka treningu interakcji między małym dzieckiem i rodzicami lub opiekunami
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (ACC)
 • Praktyki zawodowe**

Wymagane dokumenty

 Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

 Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).


.