Unia Europejska

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka

Szczegóły
Kod PD-WH-FPL-PSNWWRD
Jednostka organizacyjna Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa,
ul. Żytnia 39, pokój 3. 41, 3.16
Kierownik: prof. dr hab. Alina Maciejewska,
tel. 25 643 18 70,
alina.maciejewska@uph.edu.pl
obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel. 25 6431882
ipin@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon-pt w godz. 8.00 – 15.00 (dokumenty przyjmuje Sekretariat IJiL od 14.09.2020)
Adres WWW http://www.ijil.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 03.11.2020 23:59)

Opis studiów

Studia trwają trzy semestry (ogólna liczba godzin 405, w tym  40 godzin praktyk w różnych placówkach prowadzących leczenie zaburzeń neurologicznych, gabinetach terapii usprawniającej rozwój psychomotoryczny dzieci oraz w placówkach prowadzących diagnozę i terapię neurologopedyczną). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Cele kształcenia

Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka są studiami specjalnościowymi, które pozwalają uzyskać logopedom tytuł zawodowy neurologopedy i specjalisty z zakresu wczesnego wspomagania dziecka.  Gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, programowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej oraz kształtowania sprawności komunikacyjnych, kulturowych, społecznych itp. osób z zaburzeniami komunikacji językowej, rozwoju mowy, problemami neurologicznymi, psychiatrycznymi osób w różnym wieku. Przygotowują do pracy w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych, dostarczają wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki nad rodziną pacjenta. To studia interdyscyplinarne obejmujące dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.
Przedmioty, które realizowane są w modułach:

  • interdyscyplinarne podstawy neurologopedii,
  • neurologopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
  • metody wspomagające rozwój dziecka i metody terapii neurologopedycznej,
  • moduł dyplomowy.

Moduły prowadzą naukowcy z różnych ośrodków akademickich doświadczonych w kształceniu neurologopedów oraz specjaliści, czyli doświadczeni lekarze neurolodzy, pediatrzy, gerontolodzy, psychiatrzy, fizjoterapeuci i praktycy-neurologopedzi.

Plan studiów

Semestr 1.
Podstawy neurolingwistyki
Neurologia dziecięca
Neuroanatomia i neurofizjologia
Metody diagnozowania neurologicznego
Neonatologia
Terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka z deficytami OUN
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
Metody rehabilitacji, masaż niemowlęcia

Semestr 2.
Neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń mowy
Podstawy genetyki w zaburzeniach mowy i zaburzeniach rozwojowych
Zaburzenia rozwojowe o podłożu metabolicznym
Autyzm i Zespół Aspergera - postępowanie neurologopedyczne
Alalia i niedokształcenie mowy o typie afazji - postępowanie neurologopedyczne
Afazja - postępowanie neurologopedyczne
Metody wspomagające diagnozę i terapię neurologopedyczną
Karmienie kliniczne
Praktyka logopedyczna

Semestr 3.
Neurologia wieku podeszłego.  Gerontologopedia - postępowanie neurologopedyczne
Jąkanie - postępowanie neurologopedyczne
Dyzartria -  postępowanie neurologopedyczne
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami psychiatrycznymi
Programowanie postępowania neurologopedycznego
Seminarium dyplomowe
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Dziecko z FAS
Neurologopeda w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych, wspomagania rozwoju i w rodzinie pacjenta
Praktyka logopedyczna
Wykład otwarty (realizacja w trakcie całego okresu studiów)

 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
  • dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia z zastrzeżeniem, że kandydat musi posiadać wykształcenie logopedyczne – ukończoną specjalność logopedyczną (wymiar godz. nie mniej niż 1200) lub ukończone studia podyplomowe logopedyczne (wymiar godz. nie mniej niż 600).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznastwa i Literaturoznastwa.

 


.