Unia Europejska

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Szczegóły
Kod PD-WH-FPL-PSL
Jednostka organizacyjna Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Logopedyczne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 25
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41; 3.16
Kierownik: prof. dr hab. Alina Maciejewska,
tel. 25 6431870
obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel. 25 6431882,
ipin@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41 (dokumenty przyjmuje Sekretariat IJiL od 14.09.2020).
Adres WWW http://www.ijil.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 03.11.2020 23:59)

Opis studiów

Studia trwają cztery semestry (ogólna liczba  660 godzin, w tym 120 godzin praktyk w różnych placówkach logopedycznych). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów studiów magisterskich do pracy w zawodzie logopedy. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii wad mowy, które uprawniają do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowymi.

Studia trwają cztery semestry, w tym słuchacze realizują 120 godzin praktyk w różnych placówkach logopedycznych. Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Plan studiów opracowany został zgodnie z przepisami zawierającymi wytyczne do uzyskania tytułu logopedy. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich (także z udziałem pracowników naukowych z wiodących ośrodków logopedycznych w Polsce) oraz logopedów praktyków z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi osiągnięciami zawodowymi. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii.

Plan studiów

Semestr 1.
Teoria zaburzeń mowy
Fonetyka artykulacyjna
Fonologia
Morfologia współczesnego języka polskiego
Składnia
Anatomia i fizjologia narządów mowy
Rozwój mowy dziecka
Neuropsychologia
Elementy neurologii i psychiatrii

Semestr 2.
Metodyka postępowania logopedycznego
Fonetyka akustyczna i audytywna
Dyslalia
Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy
Autyzm i Asperger
Trudności w czytaniu i pisani

Semestr 3.
Audiofonologia
Afazja
Dyzartria
Jąkanie
Wczesna interwencja logopedyczna
Surdologopedia
Seminarium
Praktyka

Semestr 4.
Zaburzenia głosu
Technika mówienia i dykcja
Oligofazja
Schizofazja
Zaburzenia mowy w demencji
Seminarium
Wykład otwarty
Praktyka

Wymagane dokumenty

  • audiogram (wynik badania słuchu),
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz jego kserokopia,
  • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji) oraz złożonych dokumentów..