Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej

Szczegóły
Kod PD-PSFP
Jednostka organizacyjna Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41
Kierownik: dr Renata Bryzek,
tel. 25 6431871
obsługa administracyjna studiów:
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak
tel. 25 6431871,
ijil@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41 (dokumenty przyjmuje Sekretariat IJiL od 11.01.2021 r.).
Adres WWW http://www.wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (11.01.2021 08:00 – 22.02.2021 23:59)

 

 Opis studiów

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej trwają 3 semestry (ogólna liczba godzin 480, w tym 100 godzin

zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej, przygotowujących do nauczania języka polskiego w szkole

 

podstawowej i ponadpodstawowej oraz 90 godzin praktyk nauczycielskich - 45 w szkole

 

podstawowej i 45 w szkole ponadpodstawowej). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy

 

dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

 

 

 

Cele kształcenia

 Podyplomowe Studia Filologii Polskiej są studiami kwalifikacyjnymi, które pozwalają nauczycielom

 

przedmiotów humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra i absolwentom kierunków

 

humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie psychologiczno-

 

pedagogiczne uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i

 

ponadpodstawowej. Gwarantują uzyskanie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej z zakresu realizacji

 

treści nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umożliwiają

 

także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia i ewaluacji

 

procesu kształcenia polonistycznego. To studia humanistyczne. Przedmioty realizowane są w

 

modułach:

Moduł I [A3] Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "język polski" w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

Moduł II [D/E] Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako kolejnego przedmiotu:

o D.1/E.1 Dydaktyka przedmiotu język polski,
o D.2/E.2 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego.

 

 

 

Moduły prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

doświadczeni w kształceniu studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej, jak też

 

posiadający doświadczenie zawodowe nauczycieli języka polskiego na poszczególnych etapach

 

edukacyjnych w różnych typach szkół, współpracujący także z placówkami oświatowymi, innymi

 

instytucjami systemu edukacji.

 

 

 

Plan studiów

Semestr 1.

 • Tradycja biblijna i antyczna
 • Historia języka polskiego
 • Historia literatury polskiej: literatura dawna - średniowiecze, renesans, barok
 • Historia literatury polskiej: oświecenie, romantyzm
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka "języka polskiego" w szkole podstawowej
 • Gramatyka opisowa języka polskiego

 

 

 

Semestr 2.

 • Historia literatury polskiej: pozytywizm, Młoda Polska
 • Dydaktyka "języka polskiego" w szkole ponadpodstawowej
 • Pedagogika zaburzeń komunikacji językowej
 • Poetyka z teorią lektury
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Wiedza o literaturze powszechnej

 

 

Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej (w II semestrze)

 

Semestr 3.

 

 • Historia literatury polskiej: literatura XX wieku i najnowsza
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
 • Dzieła sztuki na lekcjach języka polskiego
 • Film na lekcjach języka polskiego
 • Polonistyczne laboratorium multimedialne
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
 • Seminarium dyplomowe

 

Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej (w III semestrze)

 

 

Wymagane dokumenty

 •  podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
 •  dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia z zastrzeżeniem,że kandydat musi posiadać wykształcenie humanistyczne oraz przygotowaniepsychologiczno-pedagogiczne (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i

Literaturoznawstwa.

 

Na studia przyjmuje się, według kolejności zgłoszeń, absolwentów studiów wyższych magisterskich

 

kierunków humanistycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole

 

ponadpodstawowej.


.