• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja - Szkoła doktorska UPH

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła doktorska UPH: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo

Szczegóły
Kod UPH-SD-RIO
Jednostka organizacyjna Szkoła doktorska
Dziedzina/dyscyplina naukowa Szkoła doktorska UPH: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Limit miejsc 1
Wymagany dokument
  • określone w zasadach rekrutacji
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.08.2023 09:00 – 31.08.2023 20:00)

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach kształci młodych naukowców i nadaje stopień naukowy doktora m.in. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Kształcenie trwa 4 lata.

Absolwent Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo ma szeroką wiedzę w zakresie studiowanej dyscypliny. Posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa i ogrodnictwa, w języku polskim i angielskim.  Zna metodologię badań naukowych i metody pracy nauczyciela akademickiego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe oraz wykorzystać je w działalności naukowej poprzez przygotowanie i publikację artykułów naukowych, a także przygotowanie i prezentację referatów na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela akademickiego pod kątem badawczym i dydaktycznym. Jest świadomy odpowiedzialności w wykorzystywaniu i przekazywaniu swoich wyników badań. Zna zasady tworzenia projektów badawczych, potrafi przygotować wniosek o ich finansowanie i posiada umiejętność ich rozliczania. Wykazuje chęć do ustawicznego samokształcenia. Popularyzuje osiągnięcia naukowe w kontaktach zawodowych i społecznych. Umie pracować w zespole badawczym, a także inicjować tworzenie takich zespołów, w tym interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych. Jest przygotowany do planowania i krytycznej samooceny własnego rozwoju naukowego. Rozumie konieczność współpracy z otoczeniem gospodarczym lub społecznym.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- jednostkach naukowo-badawczych,

- ośrodkach badawczo-rozwojowych,

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- firmach związanych z szeroko rozumianym rolnictwem i ogrodnictwem.


 Zasady kwalifikacji

1.    Do Szkoły może być przyjęta osoba, która:

a)  posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w wyjątkowych      przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do Szkoły może być przyjęta osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich) oraz

b)    spełnia ustalone przez UPH warunki rekrutacji.

2.    Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

3.    Rekrutacja do Szkoły odbywa się w drodze konkursu.

4.   Wszczęcie postępowania konkursowego następuje z dniem wpływu do Szkoły podania o przyjęcie do Szkoły w formie pisemnej, wydrukowanego na formularzu z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja elektroniczna nie stanowi czynności wszczynającej postępowanie konkursowe zatem w przypadku zarejestrowania się w IRK i niezłożenia podania o przyjęcie do Szkoły w formie papierowej – komisja rekrutacyjna nie podejmuje żadnej czynności proceduralnej.

5.    Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe.

a)  Pierwszy etap postępowania konkursowego obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów, w toku którego komisja sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych oraz ustala spełnienie wymagań formalnych, zgodność kwalifikacji z dyscypliną, ocenę ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych oraz możliwość realizacji zamierzonej problematyki badawczej we wskazanej przez kandydata dyscyplinie. Na tej podstawie Komisja sporządza listę kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego (rozmowy kwalifikacyjnej).

b) W drugim etapie Komisja przeprowadza z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli pierwszy etap postępowania, rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadza się egzamin z języka obcego (egzamin z języka obcego może zostać zaliczony na podstawie dyplomu ukończenia studiów w zakresie filologii obcych lub certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2. Decyzję o zaliczeniu egzaminu na podstawie dyplomu lub certyfikatu podejmuje Komisja).

6.    W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

7.   Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego tworzy się listę rankingową kandydatów w poszczególnych dyscyplinach, na podstawie uzyskanej sumy punktów, począwszy od największej ich liczby.

8.    Podstawą do sporządzenia listy rankingowej jest suma punktów przyznana w toku postępowania konkursowego.

9.  W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbą punktów w ramach postępowania konkursowego, miejsce na liście rankingowej określa się na podstawie punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, miejsce na liście rankingowej ustala się na podstawie punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe, a w następnej kolejności na podstawie punktów uzyskanych z egzaminu z języka obcego - z oceny z dyplomu ukończenia studiów w zakresie filologii obcych.

10. Do Szkoły, w ramach ustalonego przez Rektora limitu miejsc, zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą sumę punktów z przeprowadzonego postępowania konkursowego w danej dyscyplinie naukowej.

 WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO (branych pod uwagę w postępowaniu konkursowym)

1.  Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

2.  Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:

1)     certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty:

a)    First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

b)    Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Franęaise (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2),

c)    Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2),

d)    Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1),

e)    Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Español Nivel C2 (Superior),

f)     Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) (C2),

g)    Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaar- digheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),

h)    Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1),

i)   Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym /Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);

2)    Certyfikaty następujących instytucji:

a)    Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt; Test de Franęais International (TFI) - co najmniej 605 pkt,

b)    European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

c)  City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certy­fikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Inter- mediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL In- ternational (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business - Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,

d)    Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certifi- cate in ESOL International),

e)    Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”,

f)    University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certy­fikaty: International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt,

g)  Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) - w szczególności certyfikaty: Diplome de Franęais des Af- faires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2ème degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) - w szczególności certyfikaty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),

i)     Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusminister- konferenz der Lander - KMK (B2/C1),

j)  Ősterreich Institut, Prufungszentren des Ősterreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ŐSD) - w szczególności certyfikaty: Ősterreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ŐSD) - B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),

k)    Hochschulrektorenkonferenz (HRK),

l)      Società Dante Alighieri - w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,

m)   Università degli Studi Roma Tre - w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),

n)    Università per Stranieri di Siena - w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'Italiano come Lin­gua Straniera CILS Quattro C2,

o)    Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,

p)    Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,

q)    Univerzita Karlova v Praze,

r)     Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk,

s)    Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej pripravy zahraničných študentov,

t)     Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW;

3)  telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык B2.

3.    The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK (Advance).

4.    Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate - poziom 1 (Advance).

 

Zasady przyznawania punktów 

1)     W trakcie postępowania konkursowego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:

Lp.

Kryteria oceniane

Liczba punktów

Etap I

1.       

Ocena z dyplomu ukończenia studiów magisterskich

20 pkt (maks.) wg skali:

ocena bardzo dobra

20 pkt

ocena dobra plus

15 pkt

ocena dobra

10 pkt

ocena dostateczna plus

0 pkt

ocena dostateczna

0 pkt

kandydat, który ukończył studia za granicą i nie posiada oceny na dyplomie ukończenia studiów otrzymuje 5 punktów

2.       

Preferencje wynikające z ukończenia studiów magisterskich z obszarem zbieżnym z obszarem wybranej dyscypliny naukowej

5 pkt

3.       

Osiągnięcia naukowe kandydata w tym:

20 pkt (maks.) w tym:

a)   

Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, który jest ujęty w aktualnym wykazie sporządzonym  zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

10 pkt za każdy artykuł 100-pkt i więcej

5 pkt za każdy artykuł mniej niż 100-pkt

2 pkt za każdy recenzowany artykuł w czasopismach nie ujętych w wykazie

b)   

zgłoszenia patentowe, patent, prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa  z rejestracji wzoru przemysłowego

15 pkt (maks.)

5 pkt za każdy

c)   

Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które jest ujęte w aktualnym wykazie sporządzonym  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo rozdział w takiej monografii

10 pkt za każdą monografię

5 pkt za każdy rozdział w monografii

2 pkt za każde osiągnięcie w wydawnictwie nie ujętym w wykazie

d)   

wygłoszenie referatu na konferencji naukowej lub seminarium naukowym

6 pkt (maks.)

2 pkt międzynarodowe

1 pkt krajowe lub regionalne

e)   

udział w konkursowych projektach badawczych

5 pkt (maks.)

f)    

udział w organizowaniu konferencji

3 pkt (maks.)

1 pkt za każdy

g)   

udział w pracach koła naukowego

4 pkt (maks.)

2 pkt za każde

h)   

staż zagraniczny lub pobyt nie krótszy niż 1 miesiąc w uczelni zagranicznej

5 pkt

i)     

udział w programach wymiany międzynarodowej

4 pkt (maks.)

2 pkt za każdy

j)     

Inne osiągnięcia do oceny komisji

5 pkt (maks.)

1 pkt za każde osiągnięcie

Etap II

4.       

Znajomość języka obcego na podstawie przeprowadzonego egzaminu (potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2, do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski) lub na podstawie oceny z dyplomu lub na  podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2

15 pkt (maks.) wg skali:

ocena bardzo dobra

15 pkt

ocena dobra plus

10 pkt

ocena dobra

8 pkt

ocena dostateczna plus

5 pkt

ocena dostateczna

2 pkt

ocena niedostateczna

0 pkt

5.       

Rozmowa kwalifikacyjna

40 pkt (maks.) w tym:

a)     

określenie tematu, celu badań oraz problemów badawczych

0 – 10 pkt (maks.)

b)     

określenie przewidywanej metodologii badań i jej wyjaśnienie

0 – 10 pkt (maks.)

c)     

znajomość literatury naukowej danej dyscypliny oraz poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną

0 – 10 pkt (maks.)

d)     

oczekiwane efekty planowanych badań

0 – 10 pkt (maks.)