Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria procesów technologicznych, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WS-IPT-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Inżynieria procesów technologicznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Tura 1 (24.05.2024 08:00 – 12.07.2024 20:00)

Opis kierunku

Kierunek inżynieria procesów technologicznych na Uniwersytecie powstał z inicjatywy dużych firm, których centrale lub ośrodki funkcjonują w Siedlcach i okolicach. Cieszy się dużym uznaniem oraz poważaniem przede wszystkim w lokalnej społeczności, ale nie tylko – duże firmy i ośrodki przemysłowe dzięki wszechstronnym kompetencjom chętnie zatrudniają naszych absolwentów. Ci, będąc jeszcze studentami, poznają to środowisko, nawiązują kontakty zawodowe, które często mają swoją dalszą kontynuację w postaci zatrudnienia. Inżynier procesów technologicznych w pracy nie narzeka na nudę, może rozwijać swoje zainteresowania zawodowe (informatyka, chemia, fizyka, ekologia, przedsiębiorczość), ma pewność pracy w zawodzie oraz przy osobistym zaangażowaniu ma gwarancję dużych zarobków.
Absolwent studiów I stopnia o profilu praktycznym (dualnych) na kierunku inżynieria procesów technologicznych posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada umiejętności korzystania z technologii informatycznych wspomagających procesy produkcji lub organizację i zarządzanie procesami produkcji.
Absolwent jest w szczególności przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria procesów technologicznych może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje dwie specjalności:
  • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
  • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.
Wybór określonej specjalności następuje po pierwszym roku studiów według ustalonych zasad.
Ponadto, w czasie studiów studenci tego kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc aktywny udział w pracach studenckich kół naukowych funkcjonujących na Wydziale, mają dostęp do sieci Internet na terenie Instytutu oraz mogą korzystać z nowoczesnego oprogramowania w ramach pracy własnej. Swoją wiedzą mogą podzielić się wygłaszając referaty na seminariach lub na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez studenckie koła naukowe. Mogą także poznawać najnowsze technologie biorąc udział w warsztatach organizowanych przez firmy wykorzystujące procesy technologiczne o zasięgu ogólnopolskim lub globalnym a także poznać te firmy w ramach praktyk lub staży odbywanych w czasie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2024 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  •     liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=0,5 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, według zasady 1%=1 pkt.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 100 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna albo część ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
  6,0 – 100 pkt
  5,0 – 90 pkt
  4,0 – 70 pkt
  3,0 – 50 pkt
  2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik z danego przedmiotu obliczany jest wg zasady wynik x 0,8.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników.
Podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu albo rozszerzonemu na egzaminie maturalnym. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg zasady wynik x 0,8.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin IB   /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     7 pkt         –    100 %
     6 pkt         –      90 %
     5 pkt         –      75 %
     4 pkt         –      60 %
     3 pkt         –      45 %
     2 pkt         –      30 %
Wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL (higher level) jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym, natomiast wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL (standard level) jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą europejską (EB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin EB            /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     9,00 - 10,00      –    100 %
     8,00 -   8,99      –      90 %
     7,50 -   7,99      –      75 %
     7,00 -   7,49      –      60 %
     6,00 -   6,99      –      45 %
     5,00 -   5,99      –      30 %
Wynik z matury EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego w zakresie 4-5 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom rozszerzony, a wynik końcowy z przedmiotu realizowanego w zakresie 2-3 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom podstawowy. Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Matematycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.