Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-WS-INF-NI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Tura 1 (24.05.2024 08:00 – 12.07.2024 20:00)

Opis kierunku

Kierunek informatyka na Uniwersytecie od lat cieszy się dużym poważaniem oraz popularnością w lokalnej społeczności, a także w Polsce. Jego ukończenie daje pewność pracy w zawodzie – nasi absolwenci doskonale sobie radzą nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale także w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych. Informatyk w pracy nie narzeka na nudę, może rozwijać swoje zainteresowania, ma pewność pracy w zawodzie – jest możliwa także praca zdalna oraz przy osobistym zaangażowaniu ma gwarancję dużych zarobków.

Jest to możliwe dzięki temu, że absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu projektowania, implementacji i administrowania systemami informatycznymi. Zna i rozumie na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi językami programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę zarówno indywidualnie jak i w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, technik internetowych, sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej. Swoją wiedzę umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

W czasie studiów, począwszy od trzeciego roku, student tego kierunku może rozwijać swoje zainteresowania w ramach następujących specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • mobilne systemy komputerowe,
 • grafika komputerowa.

W szczególności absolwent inżynierskich studiów informatycznych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do:

 • podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych,
 • podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych,
 • zarządzania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi,
 • podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • prowadzenia własnej działalności w branży IT,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powyższe kwalifikacje powodują, że wielu studentów na 3 lub 4 roku już podejmuje pracę a blisko 80-90% absolwentów pracuje z powodzeniem w zawodzie informatyka.

W czasie studiów studenci kierunku informatyka mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc aktywny udział w pracach koła naukowego studentów informatyki „Genbit”, mieć dostęp do sieci Internet na terenie Instytutu oraz korzystać z nowoczesnego oprogramowania w ramach pracy własnej. Swoją wiedzą mogą podzielić się wygłaszając referaty na seminariach lub na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez koło. Mogą także poznawać najnowsze technologie biorąc udział w warsztatach organizowanych przez firmy informatyczne o zasięgu ogólnopolskim lub globalnym.

Ci, którym nieobca jest rywalizacja mogą zmierzyć się z kolegami ze studiów, z uczniami szkół lub studentami innych uczelni w corocznie organizowanym konkursie programistycznym „Kodigo”.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2024 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 •     liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=0,5 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, według zasady 1%=1 pkt.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 100 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna albo część ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
  6,0 – 100 pkt
  5,0 – 90 pkt
  4,0 – 70 pkt
  3,0 – 50 pkt
  2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik z danego przedmiotu obliczany jest wg zasady wynik x 0,8.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników.
Podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu albo rozszerzonemu na egzaminie maturalnym. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg zasady wynik x 0,8.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin IB   /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     7 pkt         –    100 %
     6 pkt         –      90 %
     5 pkt         –      75 %
     4 pkt         –      60 %
     3 pkt         –      45 %
     2 pkt         –      30 %
Wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL (higher level) jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym, natomiast wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL (standard level) jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą europejską (EB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin EB            /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     9,00 - 10,00      –    100 %
     8,00 -   8,99      –      90 %
     7,50 -   7,99      –      75 %
     7,00 -   7,49      –      60 %
     6,00 -   6,99      –      45 %
     5,00 -   5,99      –      30 %
Wynik z matury EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego w zakresie 4-5 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom rozszerzony, a wynik końcowy z przedmiotu realizowanego w zakresie 2-3 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom podstawowy. Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.