Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Zarządzanie – jego istota, cele oraz funkcje
 2. Proces decyzyjny w organizacji oraz techniki jego wspomagania
 3. Organizacja i funkcje organizacji. Kultura organizacyjna
 4. Kapitał intelektualny organizacji
 5. Istota i funkcjonowanie mechanizmu rynkowego
 6. Teoria wyboru konsumenta
 7. Rynek finansowy i jego uczestnicy
 8. System bankowy i jego struktura
 9. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Formy organizacyjno–prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 10. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Czynniki kształtujące zachowania jednostek i grup w organizacji
 11. Zjawisko konfliktu w organizacji, jego uwarunkowania i następstwa
 12. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi
 13. Systemy motywacyjne we współczesnych organizacjach
 14. Korzyści wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 15. Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 16. Rola Internetu we współczesnym przedsiębiorstwie
 17. Kompozycja instrumentów w marketingu-mix
 18. Istota marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
 19. Analiza otoczenia marketingowego
 20. Rola i zadania Systemu Informacji Marketingowej oraz badań marketingowych
 21. Wynik finansowy i jego elementy
 22. Cele i uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Koncepcja VBM
 23. Proces finansowania przedsiębiorstwa. Źródła finansowania i kształtowanie struktury kapitału
 24. Polityka regionalna – cele, zadania, instrumenty
 25. Zarządzanie wiedzą a efektywność funkcjonowania organizacji
 26. System i struktura finansów publicznych
 27. Dochody i wydatki publiczne. Równowaga budżetowa
 28. Zadania i cele logistyki w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.