• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-ZAR-NL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie mają na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dyscyplin, również wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości funkcjonowania organizacji (podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, organizacji non-profit). Studia pozwalają także na nabycie i rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania wyzwań z zakresu zarządzania zasobami: ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi i rzeczowym. Ponadto absolwent powinien potrafić analizować zjawiska gospodarcze, a także kondycję finansową organizacji. Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia powinien odznaczać się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami potrzebnymi do podjęcia pracy na stanowisku obejmującym zakres obowiązków związanych z szeroko pojętym obszarem marketingu, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowością czy logistyki. Studia przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. Dają także podstawy do zdobycia kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.
Po zakończeniu kształcenia w semestrze pierwszym, student dokonuje wyboru jednego spośród trzech, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zarządczych i kierowniczych.
W ramach modułu fakultatywnego 1 (zarządzanie przedsiębiorstwem) realizowane są przedmioty uwzględniające problematykę szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwem, a w tym marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługi klienta. Student po ukończeniu tego modułu powinien znać w stopniu zaawansowanym metody badań stosowane w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów.
Moduł fakultatywny 2 (zarządzanie finansami i rachunkowość) obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania kapitałem, analizy rynków finansowych oraz bankowości. Student po zakończeniu tego modułu powinien posiada umiejętność efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonywania zadań.
Moduł fakultatywny 3 (biznes międzynarodowy) prowadzony jest w języku angielskim i obejmuje treści związane z zarządzaniem międzynarodowym oraz korporacjami o zasięgu ponadpaństwowym. Przedmioty realizowane na tym module to m.in.: zarządzanie innowacjami, współczesne trendy w zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi, zarządzanie w środowisku wirtualnym.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.