Logistyka, studia niestacjonarne II stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku logistyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Przyczyny rozwoju logistyki
 2. Pojęcie, istota i klasyfikacja łańcuchów dostaw
 3. Zalety integracji przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw
 4. Miejsce i rola transportu w polskiej gospodarce
 5. Skutki zewnętrzne działalności transportowej
 6. Charakterystyka transportu intermodalnego
 7. Mierniki stosowane w transporcie
 8. Kategorie kosztów w przedsiębiorstwie transportowym
 9. Wyzwania logistyki związane z bezpieczeństwem użytkowania produktów
 10. Charakterystyka głównych elementów składowych infrastruktury logistycznej
 11. Zadania logistyki zaopatrzenia
 12. Istota i struktura kanałów dystrybucji
 13. Główni uczestnicy kanałów dystrybucji
 14. Klasyfikacja materiałów z wykorzystaniem metody ABC i XYZ
 15. Metoda Just in Time i jej zastosowanie
 16. Systemy informatyczne wspomagające działania logistyczne
 17. Zalety i wady outsourcingu usług logistycznych
 18. Usługi kurierskie - ich zasięg i specyfika
 19. Istota spedycji oraz funkcje spedytora
 20. Korzyści dla społeczności lokalnych wynikające z lokalizacji centrów logistycznych
 21. Rola Internetu w przepływie informacji logistycznej
 22. Miejsce i rola magazynów w działalności gospodarczej
 23. Cele gromadzenia zapasów w działalności logistycznej
 24. Rodzaje zapasów w działalności logistycznej
 25. Rola i rodzaje opakowań w działalności logistycznej
 26. Główni uczestnicy rynku usług logistycznych

Dodatkowe informacje

 Studia niestacjonarne są płatne.