• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematyka, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WS-MAT-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku matematyka obejmują kształcenie w zakresie analizy matematycznej, analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej, logiki matematycznej, teorii liczb z kryptografią, topologii, równań różniczkowych, procesów stochastycznych, podstaw analizy danych w R oraz pakietów użytkowych (Mathematica, Statistica). Absolwenci są też przygotowani do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Absolwent specjalności analityka danych nabędzie umiejętności konstruowania dowodów matematycznych, redagowania treści matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych czy społecznych. Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, średnich i dużych zakładach produkcyjnych.

Absolwent specjalności matematyka stosowana nabędzie umiejętności konstruowania dowodów matematycznych, redagowania treści matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu wielorakich problemów matematycznych i zagadnień z zastosowań matematyki oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, handlowych, ośrodkach obliczeniowych i urzędach statystycznych.

Absolwent specjalności matematyka finansowa nabędzie umiejętności konstruowania dowodów matematycznych, redagowania treści matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych, zarządzania finansami, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu wielorakich problemów matematycznych i zagadnień z zastosowań matematyki oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych tj. w bankach, na giełdach, w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych i handlowych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Rachunek zdań. Spójniki zdaniotwórcze i kwantyfikatory. Podstawowe prawa rachunku zdań.
2. Algebra zbiorów. Podstawowe działania na zbiorach i ich własności. Relacje. Własności relacji, relacja równoważności, relacja porządkująca. Funkcja jako relacja.
3. Liczby rzeczywiste i ich własności. Podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. Zbiory ograniczone. Kresy zbioru.
4. Liczby zespolone i ich własności. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej. Potęgowanie i pierwiastkowanie w zbiorze liczb rzeczywistych.
5. Ciągi liczbowe. Granica ciągu. Własności ciągów zbieżnych. Przykłady ciągów zbieżnych.
6. Szeregi liczbowe. Pojęcie zbieżności. Kryteria zbieżności. Szereg geometryczny i szereg harmoniczny.
7. Funkcje elementarne. Przykłady, własności, wykresy podstawowych funkcji elementarnych.
8. Granica i ciągłość funkcji. Własności granic. Podstawowe twierdzenia o funkcjach ciągłych.
9. Funkcje różniczkowalne. Pochodna funkcji i jej podstawowe własności. Pochodne funkcji elementarnych. Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego. Wzór Taylora. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji.
10. Całka nieoznaczona i całka oznaczona. Definicja i własności całki. Podstawowe metody całkowania . Wzór Newtona - Leibniza. Zastosowania całek.
11. Ciągi i szeregi funkcyjne. Zbieżność punktowa i jednostajna. Kryteria zbieżności. Szeregi potęgowe. Przykłady rozwinięć funkcji w szereg potęgowy.
12. Równania różniczkowe. Pojęcie równania różniczkowego zwyczajnego. Rozwiązanie ogólne i szczegółowe, interpretacja geometryczna. Podstawowe przykłady równań różniczkowych.
13. Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Macierz odwrotna. Własności wyznaczników. Rząd macierzy.
14. Przestrzenie liniowe. Definicja i podstawowe przykłady przestrzeni. Baza i wymiar przestrzeni.
15. Przekształcenia liniowe. Definicja i przykłady przekształceń. Macierz przekształcenia liniowego.
16. Układy równań liniowych. Metody rozwiązywania układów równań. Twierdzenie Kroneckera - Capelliego. Układy Cramera.
17. Grupy. Pojęcie i przykłady grup. Grupy abelowe i cykliczne. Grupa przekształceń. Rząd grupy, warstwy i grupy ilorazowe. Homomorfizm grup.
18. Wielomiany. Pierwiastki wielomianu. Rozkładalność wielomianów. Twierdzenie Bezouta. Zasadnicze twierdzenie algebry.
19. Przestrzenie metryczne. Definicja i przykłady przestrzeni metrycznych. Kula w przestrzeni metrycznej. Zbiory otwarte i domknięte. Przestrzenie zupełne, zwarte i spójne. Homeomorfizm.
20. Elementy Kombinatoryki. Permutacje, wariacje i kombinacje. Definicje i przykłady.
21. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Pojęcie prawdopodobieństwa. Działania na zdarzeniach. Własności. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Należność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. Zmienne losowe. Przykłady rozkładów dyskretnych i ciągłych. Wartość oczekiwania i wariancja zmiennej losowej.