• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zootechnika, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-ZOO-NI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Rolniczych
Kierunek studiów Zootechnika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Kierunek zootechnika posiada długoletnią tradycję kształcenia i prowadzenia działalności naukowej w tym obszarze; dysponuje doskonałą kadrą nauczycieli akademickich, w tym profesorów, których osiągnięcia naukowe znane są i cenione w skali ogólnopolskiej; absolwenci kierunku zajmują eksponowane stanowiska w szeregu firmach krajowych i zagranicznych, są właścicielami wzorcowych gospodarstw rolnych.

Oferta dydaktyczna na kierunku zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach jest bardzo bogata i dostosowana do oczekiwań studentów. Umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia na poziomie wyższym tj. od inżyniera, aż po stopień doktora nauk w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, ochrony zwierząt i środowiska, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, prowadzenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi, organizowania procesów produkcyjnych i wyboru optymalnych gałęzi produkcji rolniczej.

Moduły realizowane na I stopniu studia niestacjonarne:

Moduł przedmiotów wybieralnych z zakresu hodowla zwierząt umożliwia gruntowne przygotowanie z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz pozyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Moduł przedmiotów wybieralnych z zakresu ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych umożliwi szerokie przygotowanie  z obrotu i handlu zwierzętami, zasad wykorzystania, standaryzacji i oceny surowców zwierzęcych oraz technologii ich przechowywania i przetwarzania.

Moduł przedmiotów wybieralnych z zakresu profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt umożliwi zapoznanie z elementami bioasekuracji w chowie na fermach zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zapoznanie z epidemiologią powstawania chorób oraz ich diagnozowania i prewencji zootechnicznej. Absolwent uzyska kwalifikacje jako specjalista w zakresie: prowadzenia profesjonalnych hodowli na fermach zwierząt, wykonywania zabiegów profilaktycznych oraz w instytucjach ochrony zwierząt, gabinetach weterynaryjnych, służbach zajmujących się kontrolą dobrostanu zwierząt, ośrodkach zajmujących się diagnostyką materiału genetycznego, firmach zajmujących się obrotem zwierząt, organizacjach ds. hodowli i prewencji w utrzymaniu zwierząt.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są :

 • laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
  - Olimpiady Biologicznej,
  - Olimpiady Chemicznej,
  - Olimpiady Informatycznej,
  - Olimpiady Przedsiębiorczości,
  - Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  - Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  -
  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • laureaci ogólopolskiego konkursu "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca",
 • laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych".

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.