• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-TIR-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnmz.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w:

 • hotelach,
 • klubach fitness,
 • biurach podróży,
 • instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznych,
 • klubach odnowy biologicznej,
 • w ośrodkach rekreacyjno – sportowych.

Absolwent jest przygotowany do:

 • zarządzania ośrodkami sportowo – rekreacyjnymi

Absolwent może pracować jako:

 • animator czasu wolnego,
 • rezydent biur podróży, pilot wycieczek.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętność doboru właściwych form aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych i społecznych, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne, turystyczne, sportowe  i zdrowotne w oparciu o znane i tworzone formy aktywności ruchowej. Absolwent ma rozwinięte umiejętności z zakresu ekoturystyki, turystyki osób starszych i niepełnosprawnych, posiada wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu i promocji usług turystycznych i rekreacyjnych, planowania turystycznego i polityki turystycznej oraz zna zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem przedsiębiorstw turystycznych oraz kreowania produktu turystycznego. Absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznymi programami informatycznymi. Potrafi współpracować z grupami ludzkimi i kierować zespołem pracowników lub grupą turystyczną, zna zasady negocjacji. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Po ukończeniu studiów II-go stopnia, absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu do wyboru w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Wymień i omów czynniki warunkujące rozwój turystyki we współczesnym świecie.
 2. Wymień i scharakteryzuj podstawowe formy turystyki.
 3. Przedstaw organizację turystyki w Polsce.
 4. Jak oceniasz rolę geografii turystycznej w strukturze nauk geograficznych. Omów znaczenie geografii w badaniach nad turystyką.
 5. Scharakteryzuj wybrane regiony turystyczne w Polsce i wybrane regiony turystyczne na świecie.
 6. Jak widzisz rolę krajoznawstwa we współczesnym społeczeństwie, przedstaw związki krajoznawstwa z turystyką.
 7. Przedstaw znane ci organizacje krajoznawcze i omów ich rolę w propagowaniu i programowaniu krajoznawstwa turystycznego.
 8. Jakie znasz imprezy turystyczne - podaj ich rodzaje. Przedstaw etapy organizacji imprezy turystycznej.
 9. Przedstaw sposoby przekazywania informacji turystycznych oraz omów rolę usług pośrednictwa w turystyce.
 10. Zadania, prawa i odpowiedzialność górskiego przewodnika turystycznego w Polsce.
 11. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość życia i walory turystyczne regionu.
 12. Znaczenie monitoringu środowiska przyrodniczego.
 13. Turystyka na obszarach chronionych.
 14. Właściwości odżywcze produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Uwarunkowania upodobań kulinarnych w różnych kulturach współczesnego świata.
 15. Jaka jest rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych w żywieniu człowieka.
 16. Planowanie i organizacja żywienia w różnych grupach wiekowych i zawodowych. Wymogi sanitarne i obowiązujące przepisy w organizacji żywienia zbiorowego.
 17. Na czym polega rola animatora czasu wolnego w warunkach hotelowych?
 18. Formy spędzania czasu wolnego.
 19. Organizacja czasu wolnego a zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
 20. Wymień cechy i cele rekreacji ruchowej.
 21. Omów jeden z najważniejszych składników zdrowego stylu życia jakim jest aktywność fizyczna.
 22. Omów istotę zabawy i jej funkcje wychowawcze.
 23. Przedstaw pedagogikę czasu wolnego jako element składowy pedagogiki.
 24. Rynek turystyczny jako obszar alokacji i dystrybucji dóbr i usług turystycznych. Omów rolę turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i lokalnym.
 25. Przedstaw wybrane mierniki jakości w turystyce w ujęciu sektorowym.
 26. Scharakteryzuj podmioty wchodzące w skład struktury podmiotowej rynku usług turystycznych.
 27. Wymień centralne organy polityki turystycznej w Polsce i ich podstawowe kompetencje. Wskaż kompetencje w zakresie tej polityki na poziomie samorządu terytorialnego.
 28. Wymień części składowe współczesnego hotelu,  przedstaw pojęcie jednostki mieszkalnej hotelu i scharakteryzuj funkcje jakie powinna ona spełniać.
 29. Wymień rodzaje obiektów hotelarskich przewidzianych w polskim prawodawstwie i opisz system klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce.
 30. Wymień organizacje i stowarzyszenia hotelarskie na świecie i w Polsce i wskaż ich najważniejsze zadania.