• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-ROL-NI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Rolniczych
Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent kierunku rolnictwo I stopnia jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Ma głęboką wiedzę w obszarze zrównoważonego gospodarowania przestrzenią rolniczą. Posiada wiedzę z zakresu gleboznawstwa, agrochemii, uprawy roli z zastosowaniem nowoczesnej agrotechniki, technologii produkcji roślin uprawnych, traw pastewnych, a także roślin warzywniczych i sadowniczych. Rozumie współzależności występujące pomiędzy produkcją rolniczą a środowiskiem przyrodniczym. Studenci tego kierunku mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z sektorem rolnym.

Absolwent kierunku rolnictwo I stopnia posiada praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących sektor rolniczy, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent kierunku rolnictwo I stopnia posługuje się specjalistycznym językiem obcym na poziomie B2 i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich II stopnia.

Kierunek rolnictwo I stopnia oferuje kształcenie w trzech modułach wybieralnych z zakresu:

 • agrobiznesu;
 • agronomii;
 • ochrony środowiska przyrodniczego.

Absolwent, który zrealizował  moduł wybieralny z zakresu agrobiznesu jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem i dystrybucją środków produkcji dla branży rolniczej i ziemiopłodów, świadczących usługi w zakresie doradztwa rolniczego oraz agencjach i urzędach administracji publicznej obsługujących sektor rolniczy. Posiada umiejętność łączenia wiedzy z zakresu produkcji rolniczej z wiedzą z zakresu informatyki, ekonomii, zarządzania, marketingu czy logistyki.

Absolwent, który zrealizował  moduł wybieralny z zakresu agronomii ma głęboką wiedzę z zakresu technologii przechowalnictwa surowców roślinnych, oceny ich jakości, a także wiedzę z zakresu produkcji ekologicznej. Potrafi podejmować działania w kierunku optymalizacji, poprawy efektywności i wydajności procesów produkcyjnych poprzez wykorzystywanie właściwych środków produkcji i technologii informatycznej,  pozwalających na zrównoważone gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną.

Absolwent, który zrealizował  moduł wybieralny z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego ma szeroką wiedzę w zakresie prognozowania i oceny zagrożeń środowiska naturalnego, znaczenia energii odnawialnej, właściwej gospodarki odpadami dla ochrony zasobów przyrody. Potrafi ocenić skutki oddziaływań działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów środowiskowych i właściwego zarządzania zasobami przyrodniczymi.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są :

 • laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
  - Olimpiady Biologicznej,
  - Olimpiady Chemicznej,
  - Olimpiady Fizycznej,
  - Olimpiady Informatycznej,
  - Olimpiady Matematycznej,
  - Olimpiady Przedsiębiorczości,
  - Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,

  - Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
  - Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • laureaci ogólopolskiego konkursu "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca",
 • laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych".

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.