• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-GPR-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Rolniczych
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia jest specjalistą w obszarze przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich.

Posiada głęboką interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, techniczną, ekonomiczną i społeczną związaną z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Zna zasady tworzenia rysunku technicznego i planistycznego oraz zasady projektowania. Inżynier gospodarki przestrzennej potrafi wykonywać projekty z zakresu planowania przestrzennego, projekty urbanistyczne, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Posiada kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz posiada umiejętności posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej. Kierunek prowadzony we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki w Warszawie, która dotyczy m.in. prowadzenia wybranych zajęć przez pracowników Instytutu oraz organizacji praktyk krajowych i międzynarodowych.

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia jest gotów do pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, organach administracji samorządowej i rządowej, biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych,  biurach geodezyjno-kartograficznych, instytucjach wykorzystujących GIS i CAD w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią oraz firmach doradczych w zakresie programów rewitalizacji oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami, jak również samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia absolwent posiada umiejętność komunikacji z otoczeniem w miejscu pracy, posługuje się językiem obcym na poziomie B2 i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich drugiego stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

 • laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
  - Olimpiady Fizycznej,
  -
  Olimpiady Geograficznej,
  -
  Olimpiady Informatycznej,
  - Olimpiady Matematycznej,
  -
  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
  - Olimpiada Wiedzy o Prawie.
 • laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.